Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.Acte de presentació de la Iniciativa Penal Popular .


Persones i organitzacions , de tot arreu de Catalunya, presents en moltesde les lluites ciutadanes i cíviques en defensa de la sanitat i la salutpública, hem decidit emprendre una Iniciativa Penal Popular que argumentem idefensem en els següents punts:
1.- Es volen fer rics a costa de la nostra salut! Posen el negoci pel damuntde la salut i la sanitat pública.
2.- Amb tantes regressions socials en faran perdre la salut. Allòque anomenen retallades són agressions als drets de la ciutadania en totsels àmbits de la vida.
3.- Hi ha responsables polítics i empresarials, amb noms i cognoms, quehan de donar la cara davant la ciutadania i davant els Tribunals.
4.- És necessari i és legítim que la immensa majoria en defensem.Les persones més fràgils i afeblides son qui reben les pitjorsconseqüències.
5.- No són retallades. Son violacions dels drets humans i socials, icrims contra la humanitat. Són conscients que amb les seves decisionsestan creant patiment i malaltia.
6.- Ataquen la sanitat, ataquen les condicions de vida, ataquen lespersones, ataquen la societat i el país. I ho fan amb coneixement iimpunitat.
7.- Fora corruptes i malfactors de la nostra sanitat pública. Cal desmantellar els seus negocis bruts i les seves trames.
8.- Amb la nostra salut no s’hi juga. Ni un pas enrere ! Sanitat pública,
universal equitativa, integral i de qualitat, sense cap nouco/Re/pagament ni tiquet moderador… !! És una conquesta social històrica ala que mai renunciarem.

9.- El Govern agredeix els nostres drets, incompleix les lleis i vulnerala dignitat humana.
10.- Volem que la justícia es pronunciï també davant la gravetat d’aquests fets.
Davant la violació reiterada del Dret i dels nostres drets hem decidit acudirals tribunals de justícia, i emprendre accions legals contra els responsablesde les retallades en Sanitat. La Iniciativa Penal Populares presentarà aquest dissabte 10 de març de 2012 a les 10’30del matí a l’Auditori de la Universitat Pompeu Fabra de la Ciutadella (C/.Trias Fargas, 25-27). És necessaria la màxima presència a aquest acte públic:no s'ha de deixar que els responsables de les retallades sanitàries puguinpensar que la ciutadania accepta o que no farà res davant el desmantellament dela Sanitat Pública.

EN DEFENSA DE LA SALUT I LA SANITATPÚBLIQUES!
Barcelona, 10 de març de 2012  a les 10’30 del matí a l’Auditori de la UPF Ciutadella (C/.Trias Fargas, 25-27) Metro L4 Estació Ciutadella – Autobusos 14 i 41

http://iniciativapenalpopular.info/ 

http://www.iniciativapenalpopular.org/

Si us plau feu la màxima difusió entre els vostres contactes, i envio aquestemail a tot el que pugui estar interessat. Us esperem a a tots i a totes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto de presentación de la Iniciativa Penal Popular
Personas y organizaciones, de todas partes de Cataluña, presentes en muchas delas luchas ciudadanas y cívicas en defensa de la sanidad y la salud pública,hemos decidido emprender una Iniciativa Penal Popular que argumentamos ydefendemos en los siguientes puntos:
1. - ¡Se quieren hacer ricos a costa de nuestra salud! Ponen el negociopor encima de la salud y la sanidad pública.
2. - Con tantas regresiones sociales nos harán perder la salud. Lo quellaman recortes son agresiones a los derechos de la ciudadanía en todos losámbitos de la vida.
3. - Hay responsables políticos y empresariales, con nombres y apellidos, quedeben dar la cara ante la ciudadanía y ante los Tribunales.
4. - Es necesario y es legítimo que la inmensa mayoría nos defendamos. Laspersonas más frágiles y debilitadas son quienes reciben las peoresconsecuencias.
5. - No son recortes. Son violaciones de los derechos humanos y sociales,y crímenes contra la humanidad. Son conscientes de que con sus decisionesestán creando sufrimiento y enfermedad.
6. - Atacan la sanidad, atacan las condiciones de vida, atacan a las personas,atacan la sociedad y el país. Y lo hacen con conocimiento e impunidad.
7. - Fuera corruptos y malhechores de nuestra sanidad pública. Haydesmantelar sus negocios sucios y sus tramas.
8. - Con nuestra salud no se juega. ¡Ni un paso atrás! ¡Sanidadpública, universal equitativa, integral y de calidad, sin ningún nuevo co/ Re / pago ni ticket moderador ...! Es una conquista social histórica ala que nunca renunciaremos.
9. - El Govern agrede nuestros derechos, incumple las leyes y vulnera ladignidad humana.
10. - Queremos que la justicia se pronuncie también ante la gravedad de estoshechos.
Ante la violación reiterada del Derecho y de nuestros derechos hemos decididoacudir a los tribunales de justicia, y emprender acciones legales contra losresponsables de los recortes en Sanidad. La Iniciativa Penal Popularse presentará este sábado 10 de marzo de 2012 a las 10'30 de la mañana en el Auditoriode la Universidad Pompeu Fabra de la Ciutadella (C /. Trias Fargas,25-27). Es necesaria la máxima presencia en este acto público: no hay quedejar que los responsables de los recortes sanitarias puedan pensar que laciudadanía acepta o que no hará nada ante el desmantelamiento de la Sanidad Pública.

¡EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SANIDADPÚBLICAS!
Barcelona, 10 de marzo de 2012 a las 10'30 de la mañana en el Auditorio de la UPF Ciutadella (C/. Trias Fargas, 25-27) Metro L4 Estación Ciudadela - Autobuses 14 y 41

http://iniciativapenalpopular.info/

http://www.iniciativapenalpopular.org/