Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


"Així com la crisi del capitalisme posa de manifest els límits històrics del sistema, la crisi de la Unió Europea mostra que la UE no és en essència reformable, com una estructura i procés neoliberal i militarista. Una altra Europa només serà possible amb un canvi radical dels fonaments sobre les quals la UE va ser construïda."
Crida conjunta per a les eleccions al Parlament Europeu
Brussel•les, 18 de març de 2014


La Unió Europea (UE) es troba immersa en una profunda crisi que, sent una expressió de la crisi del sistema capitalista i de les seves contradiccions, resulta de les polítiques concretes que afavoreixen al gran capital, el finançament de l'economia, la circulació incontrolada del capital, la liberalització dels mercats, les privatitzacions, l'atac contra els serveis públics, una creixent acumulació de capital i l'increment de l'explotació. Aquestes polítiques han estat dutes a terme per les forces polítiques de la dreta i l'extrema dreta, així com per la socialdemocràcia. Així com la crisi del capitalisme posa de manifest els límits històrics del sistema, la crisi de la Unió Europea mostra que la UE no és en essència reformable, com una estructura i procés neoliberal i militarista. Una altra Europa només serà possible amb un canvi radical dels fonaments sobre les quals la UE va ser construïda.

Confrontada amb la crisi, la UE promou el finançament dels grans bancs, la transformació del deute privat en deute públic i la seva utilització com a instrument de dominació econòmic i polític; deslliga una violenta ofensiva contra els drets laborals i socials i aprofundeix el seu rumb neoliberal i militarista – que està determinat pels interessos dels grans grups econòmics i financers i dels Estats dominants. En conseqüència, la Unió Europea promou la concentració del poder polític en un directori de potències, que enforteix la falta de democràcia, el predomini dels Estats dominants i la divisió dins d'Europa entre un centre “ric i dirigent” i una perifèria “pobra i dominada”.

Aquesta ofensiva busca imposar una regressió social de proporcions històriques, la qual cosa es reflecteix clarament en brutals retallades en salaris, pensions i benestar social; en la creixent desocupació i les ocupacions precàries – amb conseqüències dramàtiques per a la població jove; en un accés cada vegada més restrictiu a la sanitat, l'educació, l'habitatge, en l'increment de la pobresa i l'exclusió social, en el tractament als i les immigrants com a criminals en potència. Aquesta ofensiva, que s'acompanya d'atacs contra els drets socials aconseguits i que estan, en molts casos, consagrats en les Constitucions nacionals, restringeix altres drets i llibertats, tals com els drets sindicals, drets d'associació, de manifestació i de participació democràtica.

La democràcia, la sobirania nacional, el dret al desenvolupament econòmic i social estan posats en perill pels “memoràndums d'enteniment” de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el FMI, que incrementen l'explotació i imposen relacions d'estil colonial, fomenten la desigualtat social i les asimetries de desenvolupament, i que busca institucionalitzar i perpetuar el procés d'aprofundiment de la Unió Econòmica i Monetària.
Aquestes polítiques obren el camí a nacionalismes reaccionaris, al racisme i a la xenofòbia, al ressorgiment de les forces d'extrema dreta i feixistes que van ser derrotades per la lluita dels pobles durant el segle XX.

La política de la UE confirma les seves ambicions com a bloc imperialista polític-militar, subordinada a l'OTAN i, per tant, als EUA, promou el militarisme, la carrera armamentística, i està caracteritzada per una actitud de dominació sobre el món, com es prova pels seus tipus específics d'acords comercials, les seves operacions d'interferència i agressió contra països sobirans i el recent Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversió signat entre els EUA i la UE.
Els problemes mediambientals i de desenvolupament sostenible són tractats de forma fragmentada, i la UE promou polítiques que, mentre oculten les causes reals de la crisi mediambiental i sacrifiquen la seva solució real, busquen incrementar els beneficis dels grans grups econòmics.

El rumb de la UE i les seves polítiques està consagrat en els seus diferents Tractats, en el “Pacte d'Estabilitat”, en la “Estratègia 2020”, en les mesures de “Gobernanza Econòmica”, en les pautes del “Semestre Europeu” i, més recentment, en el Paquet Fiscal, tots ells basats en la desregulació econòmica i financera.

Estem profundament convençuts que aquest rumb que està sent imposat a la classe treballadora i els pobles no és inevitable. Com es mostra en la realitat d'altres continents, els processos de cooperació i integració de naturalesa progressista són possibles, respectant els drets i aspiracions dels pobles.

Afirmem que un rumb diferent és possible per a Europa. El primer pas en aquesta adreça és una ruptura profunda amb les polítiques de la UE, amb el neoliberalisme i el militarisme i amb la concentració i centralització del poder a les mans del directori de grans potències.


Per una Europa de cooperació, progrés social i pau!

Les forces comunistes, progressistes, anticapitalistes, antineoliberals, d'esquerra i ecologistes que recolzen aquesta Crida consideren les pròximes eleccions al Parlament Europeu, del mes de Maig, com una important oportunitat per donar veu a les lluites dels treballadors i les treballadores i els pobles que s'estenen al llarg de la UE, per afirmar la necessitat i la possibilitat d'una Europa de cooperació, de progrés social, de pau, d'igualtat, de promoció del medi ambient, que respecti la democràcia i la solidaritat, que posi als treballadors i als pobles, i no als grans interessos econòmics, en el centre de les seves polítiques.

La Història del continent europeu demostra que els treballadors i treballadores i els pobles poden, a través de la seva lluita, derrotar grans perills i donar lloc a avanços progressistes i fins i tot revolucionaris, alguns dels quals marquen encara avui la realitat del nostre continent.

Avui, una vegada més, la lluita de masses és decisiva, en defensa dels drets socials i laborals, de la democràcia i de la sobirania, per profundes transformacions de naturalesa antiimperialista i antimonopolista, en el camí cap a la construcció de noves societats de progrés, pau i justícia social. Com en altres parts del món, així també a Europa els pobles estan intensificant la seva resistència i lluita, estan construint aliances i solidaritat, buscant assegurar el camí a la transformació social.

Cridem als treballadors i treballadores, la joventut, les dones i en general als pobles dels Estats membres de la UE a donar, en les pròximes eleccions al Parlament Europeu, una expressió electoral a les intenses lluites que estan lliurant, condemnant a aquells que són responsables per les polítiques antisocials i antidemocràtiques de la UE i recolzant a aquells els qui, com els signants d'aquesta Crida, estan al costat d'ells en la lluita, que donen veu al Parlament Europeu a les seves aspiracions, demandes i protestes i els qui representen una alternativa real per a Europa.

Un altre rumb per a Europa és possible! A través de la lluita i la solidaritat que uneixen a tots aquells que, a cada país, i conjuntament a Europa, treballen, actuen i lluiten per la transformació progressista i revolucionària de les seves societats i per una alternativa al capitalisme.

En aquest sentit, les forces que signen aquesta Crida es comprometen a continuar lluitant per:

• La cooperació en tota Europa pels drets socials, que valori el treball i al poble treballador, la plena ocupació amb drets, l'ocupació pels i les joves i la fi de l'emigració econòmica forçada, els drets de la tercera edat i dels nens, defensant els serveis públics i la naturalesa i propietat públics de sectors i àrees estratègics, per assegurar millors nivells de vida. Una Europa que garanteixi els drets de tots els ciutadans independentment de la seva orientació sexual, una Europa sense discriminació de la dona i que respecti el seu dret i condicions a la lliure maternitat, així com a decidir sobre el seu propi cos.

• La cooperació en tota Europa pel progrés econòmic i social, de convergència real, basada en la salvaguarda i promoció del potencial de cada país, en la defensa dels seus sectors productius i de la sobirania i seguretat alimentària, en el suport a les micro, petites i mitjanes empreses, en el final dels paradisos fiscals i de la circulació lliure i desregulada del capital, en l'oposició i gravamen dels moviments de capital especulatiu, en un ús sostenible dels recursos naturals i la protecció del medi ambient.

• Una Europa de cooperació entre Estats sobirans amb iguals drets, que respecti i defensi la democràcia i la participació democràtica, que s'oposi a totes les formes de discriminació, nacionalisme reaccionari, racisme, homofòbia, sexisme, xenofòbia, xovinisme, anticomunisme i altres formes d'intolerància, que rebutja les mesures repressives i respecta els drets, llibertats i garanties democràtiques, els drets dels i les immigrants i les minories, la diversitat cultural i les identitats.

• Una Europa que lluiti per la pau i la solidaritat amb tots els pobles del món, que respecti la Carta de Nacions Unides i el Dret Internacional – així com els drets dels pobles a l'autodeterminació – que rebutgi la militarització de les relacions internacionals, que estigui a favor de la fi de les interferències i agressions estrangeres i dels blocs polític-militars com l'OTAN, que promogui una cooperació internacional mútuament beneficiosa, basada en l'amistat, la solidaritat i un marc europeu per a la seguretat comuna de tots els pobles d'Europa. Una Europa lliure d'armes nuclears i de bases militars estrangeres.

Cap a aquests objectius, estem compromesos amb continuar el treball del Grup Confederal de l'Esquerra Unitària Europea / Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL) al Parlament Europeu, en un esperit d'igualtat i respecte mutu a les nostres diferències, històries, experiències i especificitats nacionals. Un espai de cooperació que valori el molt que ens uneix en la lluita per una altra Europa.

Afirmem el nostre Grup Parlamentari com un espai confederal de cooperació, amb la seva pròpia identitat, entre forces comunistes, obreres, progressistes, d'esquerra i ecologistes, que tenen l'objectiu comú de donar veu al Parlament Europeu a les lluites dels treballadors i treballadores i els pobles, de reivindicar, proposar i defensar polítiques alternatives a aquelles que són dutes a terme per la dreta i la socialdemocràcia, i donar expressió i contingut a la lluita per un rumb diferent per a Europa.
En signar aquesta Crida, ens comprometem a donar suport aquests objectius i guies. Com més forts siguem, més forts seran les lluites per una Europa de cooperació, progrés social i pau.

Partits que han signat fins al moment:

1. Communist Party of Austria - KPÖ

2. Communist Party of Britain

3. Progressive Party of the Working People - AKEL (Cyprus)

4. Communist Party of Bohemia and Moravia – KSCM (Czech Rep.)

5. Communist Party of Denmark – DKP

6. Red-Green Alliance (Denmark)

7. Communist Party of Finland - SKP

8. French Communist Party - PCF

9. German Communist Party - DKP

10. The Left - Die Linke (Germany)

11. Party of the Italian Communists - PdCI

12. Communist Refoundation – PRC (Italy)

13. Portuguese Communist Party - PCP

14. Left Block - BdE (Portugal)

15. Communist Party of Spain - PCE

16. United Left – IU (Spain)

17. Party of the Communists of Cataluña – PCC (Spain)


LLAMAMIENTO CONJUNTO PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
Bruselas, 18 de marzo de 2014

La Unión Europea (UE) se encuentra inmersa en una profunda crisis que, siendo una expresión de la crisis del sistema capitalista y de sus contradicciones, resulta de las políticas concretas que favorecen al gran capital, la financierización de la economía, la circulación incontrolada del capital, la liberalización de los mercados, las privatizaciones, el ataque contra los servicios públicos, una creciente acumulación de capital y el incremento de la explotación. Estas políticas han sido llevadas a cabo por las fuerzas políticas de la derecha y la extrema derecha, así como por la socialdemocracia. Así como la crisis del capitalismo pone de manifiesto los límites históricos del sistema, la crisis de la Unión Europea muestra que la UE no es en esencia reformable, como una estructura y proceso neoliberal y militarista. Otra Europa sólo será posible con un cambio radical de los fundamentos sobre las que la UE fue construida.

Confrontada con la crisis, la UE promueve la financiación de los grandes bancos, la transformación de la deuda privada en deuda pública y su utilización como instrumento de dominación económico y político; desata una violenta ofensiva contra los derechos laborales y sociales y profundiza su rumbo neoliberal y militarista – que está determinado por los intereses de los grandes grupos económicos y financieros y de los Estados dominantes. En consecuencia, la Unión Europea promueve la concentración del poder político en un directorio de potencias, que fortalece la falta de democracia, el predominio de los Estados dominantes y la división dentro de Europa entre un centro “rico y dirigente” y una periferia “pobre y dominada”.

Esta ofensiva busca imponer una regresión social de proporciones históricas, lo cual se refleja claramente en brutales recortes en salarios, pensiones y bienestar social; en el creciente desempleo y los empleos precarios – con consecuencias dramáticas para la población joven; en un acceso cada vez más restrictivo a la sanidad, la educación, la vivienda, en el incremento de la pobreza y la exclusión social, en el tratamiento a los y las inmigrantes como criminales en potencia. Esta ofensiva, que se acompaña de ataques contra los derechos sociales alcanzados y que están, en muchos casos, consagrados en las Constituciones nacionales, restringe otros derechos y libertades, tales como los derechos sindicales, derechos de asociación, de manifestación y de participación democrática.

La democracia, la soberanía nacional, el derecho al desarrollo económico y social están puestos en peligro por los “memorándums de entendimiento” de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, que incrementan la explotación e imponen relaciones de estilo colonial, fomentan la desigualdad social y las asimetrías de desarrollo, y que busca institucionalizar y perpetuar el proceso de profundización de la Unión Económica y Monetaria.

Estas políticas abren el camino a nacionalismos reaccionarios, al racismo y a la xenofobia, al resurgimiento de las fuerzas de extrema derecha y fascistas que fueron derrotadas por la lucha de los pueblos durante el siglo XX.

La política de la UE confirma sus ambiciones como bloque imperialista político-militar, subordinada a la OTAN y, por lo tanto, a los EE.UU., promueve el militarismo, la carrera armamentística, y está caracterizada por una actitud de dominación sobre el mundo, como se prueba por sus tipos específicos de acuerdos comerciales, sus operaciones de interferencia y agresión contra países soberanos y el reciente Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión firmado entre los EE.UU. y la UE.

Los problemas medioambientales y de desarrollo sostenible son tratados de forma fragmentada, y la UE promueve políticas que, mientras ocultan las causas reales de la crisis medioambiental y sacrifican su solución real, buscan incrementar los beneficios de los grandes grupos económicos.

El rumbo de la UE y sus políticas está consagrado en sus diferentes Tratados, en el “Pacto de Estabilidad”, en la “Estrategia 2020”, en las medidas de “Gobernanza Económica”, en las pautas del “Semestre Europeo” y, más recientemente, en el Paquete Fiscal, todos ellos basados en la desregulación económica y financiera.

Estamos profundamente convencidos de que este rumbo que está siendo impuesto a la clase trabajadora y los pueblos no es inevitable. Como se muestra en la realidad de otros continentes, los procesos de cooperación e integración de naturaleza progresista son posibles, respetando los derechos y aspiraciones de los pueblos.

Afirmamos que un rumbo diferente es posible para Europa. El primer paso en esa dirección es una ruptura profunda con las políticas de la UE, con el neoliberalismo y el militarismo y con la concentración y centralización del poder en las manos del directorio de grandes potencias.

¡Por una Europa de cooperación, progreso social y paz!
Las fuerzas comunistas, progresistas, anticapitalistas, antineoliberales, de izquierda y ecologistas que apoyan este Llamamiento consideran las próximas elecciones al Parlamento Europeo, del próximo mes de Mayo, como una importante oportunidad para dar voz a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras y los pueblos que se extienden a lo largo de la UE, para afirmar la necesidad y la posibilidad de una Europa de cooperación, de progreso social, de paz, de igualdad, de promoción del medio ambiente, que respete la democracia y la solidaridad, que ponga a los trabajadores y a los pueblos, y no a los grandes intereses económicos, en el centro de sus políticas.

La Historia del continente europeo demuestra que los trabajadores y trabajadoras y los pueblos pueden, a través de su lucha, derrotar grandes peligros y dar lugar a avances progresistas e incluso revolucionarios, algunos de los cuales marcan aún hoy la realidad de nuestro continente.

Hoy, una vez más, la lucha de masas es decisiva, en defensa de los derechos sociales y laborales, de la democracia y de la soberanía, por profundas transformaciones de naturaleza antiimperialista y antimonopolista, en el camino hacia la construcción de nuevas sociedades de progreso, paz y justicia social. Como en otras partes del mundo, así también en Europa los pueblos están intensificando su resistencia y lucha, están construyendo alianzas y solidaridad, buscando asegurar el camino a la transformación social.

Llamamos a los trabajadores y trabajadoras, la juventud, las mujeres y en general a los pueblos de los Estados miembros de la UE a dar, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, una expresión electoral a las intensas luchas que están librando, condenando a aquellos que son responsables por las políticas antisociales y antidemocráticas de la UE y apoyando a aquellos quienes, como los firmantes de este Llamamiento, están al lado de ellos en la lucha, que dan voz en el Parlamento Europeo a sus aspiraciones, demandas y protestas y quienes representan una alternativa real para Europa.

¡Otro rumbo para Europa es posible! A través de la lucha y la solidaridad que unen a todos aquellos que, en cada país, y conjuntamente en Europa, trabajan, actúan y luchan por la transformación progresista y revolucionaria de sus sociedades y por una alternativa al capitalismo.

En este sentido, las fuerzas que firman este Llamamiento se comprometen a continuar luchando por:

La cooperación en toda Europa por los derechos sociales, que valore el trabajo y al pueblo trabajador, el pleno empleo con derechos, el empleo para los y las jóvenes y el fin de la emigración económica forzada, los derechos de la tercera edad y de los niños, defendiendo los servicios públicos y la naturaleza y propiedad públicos de sectores y áreas estratégicos, para asegurar mejores niveles de vida. Una Europa que garantice los derechos de todos los ciudadanos independientemente de su orientación sexual, una Europa sin discriminación de la mujer y que respete su derecho y condiciones a la libre maternidad, así como a decidir sobre su propio cuerpo.

La cooperación en toda Europa por el progreso económico y social, de convergencia real, basada en la salvaguardia y promoción del potencial de cada país, en la defensa de sus sectores productivos y de la soberanía y seguridad alimentaria, en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en el final de los paraísos fiscales y de la circulación libre y desregulada del capital, en la oposición y gravamen de los movimientos de capital especulativo, en un uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

Una Europa de cooperación entre Estados soberanos con iguales derechos, que respete y defienda la democracia y la participación democrática, que se oponga a todas las formas de discriminación, nacionalismo reaccionario, racismo, homofobia, sexismo, xenofobia, chovinismo, anticomunismo y otras formas de intolerancia, que rechaza las medidas represivas y respeta los derechos, libertades y garantías democráticas, los derechos de los y las inmigrantes y las minorías, la diversidad cultural y las identidades.

Una Europa que luche por la paz y la solidaridad con todos los pueblos del mundo, que respete la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional – así como los derechos de los pueblos a la autodeterminación – que rechace la militarización de las relaciones internacionales, que esté a favor del fin de las interferencias y agresiones extranjeras y de los bloques político-militares como la OTAN, que promueva una cooperación internacional mutuamente beneficiosa, basada en la amistad, la solidaridad y un marco europeo para la seguridad común de todos los pueblos de Europa. Una Europa libre de armas nucleares y de bases militares extranjeras.

Hacia estos objetivos, estamos comprometidos con continuar el trabajo del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) en el Parlamento Europeo, en un espíritu de igualdad y respeto mutuo a nuestras diferencias, historias, experiencias y especificidades nacionales. Un espacio de cooperación que valorice lo mucho que nos une en la lucha por otra Europa.

Afirmamos nuestro Grupo Parlamentario como un espacio confederal de cooperación, con su propia identidad, entre fuerzas comunistas, obreras, progresistas, de izquierda y ecologistas, que tienen el objetivo común de dar voz en el Parlamento Europeo a las luchas de los trabajadores y trabajadoras y los pueblos, de reivindicar, proponer y defender políticas alternativas a aquellas que son llevadas a cabo por la derecha y la socialdemocracia, y dar expresión y contenido a la lucha por un rumbo diferente para Europa.

Al firmar este Llamamiento, nos comprometemos a sostener estos objetivos y guías. Cuanto más fuertes seamos, más fuertes serán las luchas por una Europa de cooperación, progreso social y paz.

Partidos firmantes en la actualidad


1. Communist Party of Austria - KPÖ

2. Communist Party of Britain

3. Progressive Party of the Working People - AKEL (Cyprus)

4. Communist Party of Bohemia and Moravia – KSCM (Czech Rep.)

5. Communist Party of Denmark – DKP

6. Red-Green Alliance (Denmark)

7. Communist Party of Finland - SKP

8. French Communist Party - PCF

9. German Communist Party - DKP

10. The Left - Die Linke (Germany)

11. Party of the Italian Communists - PdCI (Italy)

12. Communist Refoundation – PRC (Italy)

13. Portuguese Communist Party - PCP

14. Left Block - BdE (Portugal)

15. Communist Party of Spain - PCE

16. United Left – IU (Spain)

17. Party of the Communists of Cataluña – PCC (Spain)