Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Entre gener i juny de 2011 els accidents de treball mortals a Catalunya han provocat 57
víctimes, el que significa un augment del 26,66% respecte a l'any anterior. Durant l'esmentat
període 38 persones han mort a causa d'haver patit un accident durant la seva jornada de treball,
la qual cosa significa un augment del 31,03% respecte al mateix període de l'any 2010; cal afegir
a aquesta xifra les 19 persones que van morir en anar o en tornar del treball (in itinere), sent en
aquest cas l'augment del 18,75% respecte al mateix període de 2010.

Des de CCOO de Catalunya considerem que la situació que reflecteixen aquestes xifres són d'emergència social, encara més considerant que estem en una situació de crisi econòmica que està ocasionant una pèrdua d'ocupació. Així mateix des de CCOO de Catalunya som coneixedors, per la nostra tasca quotidiana en les empreses, que les polítiques preventives dels empresaris o estan desapareixent o disminueixen, afegint en moltes ocasions la utilització de pràctiques xantatgistes respecte els treballadors, provocant l'ocultació i subdeclaració dels accidents de treball, i tot això amb la connivència de les mútues. Símptoma d’aquestes dinàmiques és la tendència a l’alça dels accidents de treball sense baixa, en concret de l’1,38% respecte el 2010.

També és pública la desaparició de les activitats preventives en les empreses partint del clar
símptoma d'augment de la morositat en el sector dels serveis de prevenció, és a dir, les empreses
no paguen als seus serveis de prevenció i, per tant, aquests no presten els seus imprescindibles
serveis preventius o disminueixen la seva intervenció tant qualitativament com quantitativament.

Per tot això, des de CCOO ens comprometem a exigir:

1. Que la Generalitat de Catalunya desenvolupi el seguiment i l'aplicació de l'Estratègia Catalana
de Seguretat i Salut, amb especial èmfasi en l'execució de les campanyes per combatre
l'accidentalitat i el subregistre.

2. Que es concreti la posada en marxa de la figura de l'agent de prevenció territorial previst tant en
l'Estratègia de Seguretat i Salut espanyola com en la catalana.

3. Que la Inspecció de Treball assigni els recursos humans i econòmics necessaris per dur a
terme campanyes de lluita contra la sinistralitat i faci èmfasi especial en el control de la qualitat de
les activitats preventives en les empreses.

4. Que es potenciï, a través de la negociació, l'elaboració de plans de mobilitat a les empreses i
que l'Administració impulsi plans de mobilitat territorials.

5. Que l'autoritat laboral i sanitària faci major control de la qualitat dels serveis de prevenció propis
i aliens, atès que els informes elaborats per la Inspecció de Treball els anys 2005, 2009 i 2010
constaten que la qualitat de l'actuació dels serveis de prevenció a Catalunya és molt deficient.

Font de la notícia: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,