Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.
Brusseles · 27 març 2012.

El PIE manifesta el seu ple suport a la vaga general que els sindicats espanyols UGT i CCOO han convocat per al dia 29 de març amb motiu de la regressiva reforma laboral que el govern de dretes del PP ha imposat.
No content el PP amb les restrictives i equivocades mesures d’ajust i retallada que ha adoptat seguint les exigències dels mercats financers, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu, ara el govern de dretes ha aprovat una reforma laboral sense negociar amb els sindicats que suposa eliminar els drets laborals conquerits al llarg de la democràcia, tornar a l’època del franquisme a on només manava la patronal, precaritzar totalment la situació dels treballadors i abaratir la massa salarial tant directa com indirecta.
S’inscriu aquesta escomesa dins de l’ofensiva de la globalització neoliberal aprofitant la crisi financera desmantellant l’Estat del Benestar a Europa i arruïnant la classe treballadora en els diferents països europeus. Van caient una darrere l’altre, des de Grècia, Portugal, Espanya, Itàlia, Irlanda, però que s’estendrà a tot el territori econòmic europeu. Per aquest motiu estem obligats des de l’Esquerra Europea a mostrar la repulsa i rebuig a aquestes mesures, a donar suport totalment les protestes i lluites obreres ia assenyalar que l’única alternativa davant grandària retrocés és recuperar la centralitat de la intervenció pública, amb fortes mesures de inversió pública a partir de la taxació a les transaccions financeres i situar com a objectiu del Banc Central Europeu la creació d’ocupació estable i digne. Aquesta és la manera de satisfer les necessitats socials de les persones, mentre que el manteniment d’un marc per a la solidaritat col · lectiva.
Totes aquestes propostes, el Partit de l’Esquerra Europea té la intenció de discutir amb forces i personalitats de diferents cultures i països en una “cimera alternativa Europea” els dies 30 i 31 de març a Brusseles ·


El Partido de la Izquierda Europea (PIE) apoya la huelga general de España del día 29 de marzo
Bruselas 27 de marzo 2012.
El PIE manifiesta su pleno apoyo a la huelga general que los sindicatos españoles UGT y CCOO han convocado para el día 29 de marzo con motivo de la regresiva reforma laboral que el gobierno de derechas del PP ha impuesto.
No contento el PP con las restrictivas y equivocadas medidas de ajuste y recorte que ha adoptado siguiendo las exigencias de los mercados financieros, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, ahora el gobierno de derechas ha aprobado una reforma laboral sin negociar con los sindicatos que supone eliminar los derechos laborales conquistados a lo largo de la democracia, volver a la época del franquismo en donde sólo mandaba la patronal, precarizar totalmente la situación de los trabajadores  y abaratar la masa salarial tanto directa como indirecta.
Se inscribe esta arremetida dentro de la ofensiva de la globalización neoliberal aprovechando la crisis financiera desmantelando el Estado del Bienestar en Europa y arruinando a la clase trabajadora en los diferentes países europeos. Van cayendo una tras otro, desde Grecia, Portugal, España, Italia, Irlanda, pero que se extenderá a todo el territorio económico europeo. De ahí que estemos obligados desde la Izquierda Europea a mostrar la repulsa y rechazo a tales medidas, a apoyar totalmente las protestas y luchas obreras y a señalar que la única alternativa frente a tamaño retroceso es recuperar la centralidad de la intervención pública, con fuertes medidas de inversión pública a partir de la tasación a las transacciones financieras y situar como objetivo del Banco Central Europeo la creación de empleo estable y digno. Esta es la manera de satisfacer las necesidades sociales de las personas, mientras que el mantenimiento de un marco para la solidaridad colectiva.
Todas estas propuestas, el Partido de la Izquierda Europea tiene la intención de discutir con fuerzas y personalidades de diferentes culturas y países en una “cumbre alternativa Europea” los días 30 y 31 de marzo en Bruselas.

The European Left Party (EL) supports the general strike that will take place the 29th of March in Spain
Brussels the 27th of March 2012.
The EL expresses its support for the general strike that the main Spanish Trades Unions, UGT and CCOO have called upon on the 29th of March in response to the regressive labour reform approved by the right wing (Popular Party, PP) government.
For the PP it is not enough with severe austerity measures imposed following the diktat given by the European Commission, the financial markets and European Central Bank (ECB) and now this right wing government has approved a labour reform without any negotiation with the trade unions that in reality means to take away all labour rights conquered in Spain during the years of democracy and going back to the Franco’s dictatorship where the entrepreneurs applied theirs rules against the workers, to convert in precarious the workers conditions and make global wages, direct and indirect, very cheap.
This Spanish government endeavour is coherent with similar steps adopted in the rest of Europe through the neoliberal policies profiting the financial crisis, dismantling the Welfare State and charging on the workers the cost of the crisis through the austerity measures. That is the reason why the EL shows their reject to such measures and supports wholly all the social and workers mobilizations and protests that are taking place as the only way to recover the real solution. The only solution is to recover the central role of the public intervention with huge public investment through the tax to the financial transactions and to place as the main aim of the ECB the creation of millions of jobs, stable jobs and well paid. This is the way to meet the social needs of people while maintaining a framework for collective solidarity.
All these proposals, the Party of the European Left intends to discuss with the forces and personalities of different backgrounds and countries in an “alternative European summit on 30 and 31 March in Brussels.

Le Parti de la Gauche Européenne (EL) soutient la grève générale du 29 Mars en Espagne
Bruxelles, le 27 Mars 2012
Le Parti de la gauche européenne exprime son soutien à la grève générale appelée par  les syndicats espagnols UGT et CCOO pour le 29 Mars, en réponse à la réforme du travail régressive imposée par le gouvernement de droite du Parti populaire (PP).
Apparemment, pour le PP, les terribles mesures d’austérité dictées par la Commission européenne, les marchés financiers et la Banque centrale européenne (BCE) ne suffisent pas. Ce gouvernement de l’ultradroite y ajoute maintenant une réforme du travail qui, non seulement n’a pas été discutée avec les syndicats, mais en plus revient sur les droits des travailleurs conquis en Espagne pendant les années de la démocratie. Avec ce gouvernement, c’est le retour à l’époque de la dictature de Franco, où les entrepreneurs pouvaient appliquer leurs règles contre les travailleurs, dégradant toujours plus les conditions de travail, précarisant les travailleurs et abaissant au maximum les salaires globaux, directs et indirects.
Ce gouvernement espagnol agit en totale cohérence l’offensive des forces libérales qui organisent des mesures similaires dans le reste de l’Europe. Ils profitent de la crise financière pour démanteler l’État-providence et faire peser sur les épaules des  travailleurs le coût de la crise. C’est le sens des politiques d’austérité.
Le PGE rejette ces mesures et soutient pleinement toutes les mobilisations sociales, les travailleurs et les protestations qui se déroulent. Les résistances populaires sont le seul moyen de porter de vraies solutions.
Celles-ci se trouvent dans le rôle central de l’intervention publique et de l’investissement public. D’importants investissements peuvent être financés grâce à la taxe sur les transactions financières et un changement du rôle de la BCE dont le but principal doit être la création de millions d’emplois, des emplois stables et bien rémunérés. C’est le moyen de répondre aux besoins sociaux des personnes tout en gardant des cadres pour une solidarité collective.
Toutes ces propositions, le Parti de la gauche européenne entend les discuter avec des forces et des personnalités d’horizons et de pays divers lors d’un « sommet européen alternatif les 30 et 31 Mars à Bruxelles.