Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.“¿Cómo va a gravar usted a las grandes fortunas si están ocultas? […] Voy a gravar las fortunas que están ocultas. Y yo también, cuando me diga dónde están, cuando diga la inspección de Hacienda dónde están. (Aplausos).”
Cristóbal Montoro. 19 de Juliol de 2012. Congrés dels Diputats.
***

El Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, màxim responsable polític de la lluita contra el frau a l’Estat Espanyol, ha afirmat que no sap on estan les grans fortunes ocultes i, en conseqüència, no  pot fer que tributin. Es declara, per tant, incompetent per lluitar contra el frau fiscal.
Des de la Plataforma per a una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, li diem a Cristóbal Montoro que si no sap on està el gran frau fiscal, si no sap on estan amagats els patrimonis multimilionaris que no tributen, si desconeix els mecanismes que les grans empreses utilitzen per a pagar menys impostos, que ho deixi a les nostres mans, perquè creiem que sabem on trobar-ho.
El nostre pla per lluitar contra aquest entre 20 i 25% del PIB d’economia submergida -uns 90.000 milions d’euros, gairebé el doble del total de les retallades compromeses per l’actual govern- no és una amnistia fiscal.
El nostre pla:
  • Parteix de la base de que el 72% del frau fiscal espanyol el fan les grans empreses i les grans fortunes, i
  • Sap que per cada euro invertit en lluita contra el frau fiscal es recuperen 9 euros en frau.
El nostra pla es basa en tres pilars:
  • Per lluitar contra el frau de les grans fortunes, reclamem acabar amb les SICAV i reformar l’Impost de Patrimoni, no només per fer-lo progressiu i redistributiu, sinó també per a que sigui útil per a descobrir tot tipus de frau relacionats amb els increments patrimonials.
  • Per lluitar contra el frau de les grans empreses reclamem que es reformi l’Impost de Societats, per acabar amb l’existència de complexos mecanismes que únicament permeten que els que guanyen més, paguin menys.
  • El nostre pla reclama una lluita global, internacional i coordinada, contra l’evasió i els paradisos fiscals. Recordem, el 86% de les empreses de l’Íbex 35, les més poderoses de l’Estat, operen a paradisos fiscals. Reclamem de manera immediata que l’Estat Espanyol actuï contra les empreses que operen a paradisos. Reclamem el no reconeixement de personalitat jurídica a les societats constituïdes en paradisos fiscals per intervenir en el tràfic mercantil espanyol. Cap contracte públic, cap benefici fiscal, cap ajut públic per a les empreses que operen amb paradisos fiscals.
Demanem al senyor ministre que apliqui les nostres propostes o que plegui. No podem seguir perdent el temps amb un ministre que o no sap on està el frau o no té cap voluntat política de fer-li front.
Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
24 de juliol de 2012
Font  de la noticia:  http://www.fiscalitatjusta.cat


Carta abierta a Cristóbal Montoro: Déjenos a nosotros la lucha contra el fraude fiscal
24th July 2012, written by Omateos
“¿Cómo va a grabar usted a las grandes fortunas si están ocultas? [...] Voy a grabar las fortunas que están ocultas. Y yo también, Cuando me diga dónde están, cuando diga la inspección de Hacienda dónde están. (Aplausos). “
Cristóbal Montoro. 19 de Julio de 2012. Congreso de los Diputados.
***
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, máximo responsable político de la lucha contra el fraude en España, afirmó que no sabe donde están las grandes fortunas ocultas y, en consecuencia, no puede hacer que tributen. Se declara, por tanto, incompetente para luchar contra el fraude fiscal.
Desde la Plataforma para una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, le decimos a Cristóbal Montoro que si no sabe dónde está el gran fraude fiscal, si no sabe dónde están escondidos los patrimonios multimillonarios que no tributan, si desconoce los mecanismos que las grandes empresas utilizan para pagar menos impuestos, que lo deje en nuestras manos, porque creemos que sabemos dónde encontrarlo.
Nuestro plan para luchar contra este entre 20 y 25% del PIB de economía sumergida -unos 90.000 millones de euros, casi el doble del total de los recortes comprometidas por el actual gobierno- no es una amnistía fiscal. Nuestro plan:
  • Parte de la base de que el 72% del fraude fiscal español lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas, y
  • Sabe que por cada euro invertido en lucha contra el fraude fiscal se recuperan 9 euros en fraude.
Nuestro plan se basa en tres pilares:
  • Para luchar contra el fraude de las grandes fortunas, reclamamos acabar con las SICAV y reformar el Impuesto de Patrimonio, no sólo para hacerlo progresivo y redistributivo, sino también para que sea útil para descubrir todo tipo de fraude relacionado con los incrementos patrimoniales.
  • Para luchar contra el fraude de las grandes empresas reclamamos que se reforme el Impuesto de Sociedades, para acabar con la existencia de complejos mecanismos que únicamente permiten que los que ganan más, paguen menos.
  • Nuestro plan reclama una lucha global, internacional y coordinada, contra la evasión y los paraísos fiscales. Recordemos, el 86% de las empresas del Ibex 35, las más poderosas del Estado, operan en paraísos fiscales. Reclamamos de manera inmediata que el Estado español actúe contra las empresas que operan en paraísos. Reclamamos el no reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español. Ningún contrato público, ningún beneficio fiscal, ninguna ayuda pública para las empresas que operan en paraísos fiscales.
Pedimos al señor ministro que aplique nuestras propuestas o que lo deje. No podemos seguir perdiendo el tiempo con un ministro que o no sabe dónde está el fraude o no tiene ninguna voluntad política de hacerle frente.
Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria
23 de julio de 2012
http://www.fiscalitatjusta.cat
***************************