Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Aquestes jornades pretenen analitzar com es duu a terme la inserció de les persones en societat i la construcció del pensament des de l’anàlisi de cinc estructures bàsiques en la configuració del pensament hegemònic: l’escola/l’educació, els mitjans de comunicació i propaganda, la cultura, els moviments socials i la participació política i el sistema polític.Jornades permanents de pensament crític: #re_pensar - CATALÁ –

Aquestes jornades pretenen analitzar com es duu a terme la inserció de les persones en societat i la construcció del pensament des de l’anàlisi de cinc estructures bàsiques en la configuració del pensament hegemònic: l’escola/l’educació, els mitjans de comunicació i propaganda, la cultura, els moviments socials i la participació política i el sistema polític.
Les desigualtats són la base de la xarxa de relacions socials que constitueixen l’estructura social perpetuades i legitimades des del sistema polític-econòmic preeminent: el neoliberalisme.
El neoliberalisme comença a gestar-se a rel de la crisis del petroli dels anys 70, la crisis del dólar i el cop d’Estat de Pinochet a Xile. Els seus dos principals exponents són el governs de Margaret Thatcher, a la Gran Bretanya, i de Ronald Reagan, als Estats Units presentant les polítiques com a TINA: There is no Alternative. En menys de dos segles, el mercat mundial capitalista abasta tot el món expandint alhora l’imperalisme nordamericà mitjançant l’american way of life.
El neoliberalisme busca reforçar l’hegemonia ideològica de la classe dominant, tal i com argumenta Gramsci, entenent hegemonia com a procés de direcció política i cultural d’una classe sobre un altre i com a generalització dels valors culturals d’aquesta classe per al conjunt de la societat basat en relacions de dominació i poder. El neoliberalisme té com a principal corrent intel•lectual el postmodernisme. La lògica global del postmodernisme generalitza valors i interessos, estandarditza patrons de conducta, imposa un únic idioma pels vincles internacionals i estén arreu del món la mateixa manera de veure’s i de situar-se al món, un pensament únic, que fins el moment havia estat patrimoni dels Estats-nació i els seus dominis (Nestor Kohan, Nuestro Marx).
El postmodernisme es caracteritza entre d’altres pel rebuig de la tradició racionalista de la Il•lustració, el menyspreu cap a qualsevol tipus de comprovació empírica dels seus discursos teòrics, i un relativisme cognitiu i cultural que considera a la ciència com una "narració" o una construcció social entre moltes altres (Daniel Raventós).
Les empreses transnacionals emparades en la globalització s’han convertit en un poder a l’ombra. Dediquen molt temps i recursos al debat ideològic per afavorir el seus interessos: governs, sistemes educatius, intel•lectuals, lleure, mitjans de comunicació, .
És en aquest marc on des de la Fundació l’Alternativa volem desenvolupar aquest projecte. Unes jornades permanents de pensament crític: “Aprendre a pensar”. Tot analitzant el com, què, i on aprenem.
Hem dissenyat aquestes jornades permanents amb 5 eixos:
- Cultura (copy left, hegemonia, consumisme, individualisme….)
- Educació i Escola
- Mitjans de comunicació, propaganda i xarxes socials
- Moviments socials i participació política
- Sistema polític (distribució de la riquesa, model d’estat, participació, model econòmic)
- La idea és anar desenvolupant cada un dels eixos, desgranant els processos d’aprenentatge i visualitzant empíricament les alternatives ideològiques i d’acció al pensament hegemònic neoliberal.
En el marc de la festa d’EUiA (4 d’octubre) es durà a terme la presentació de l’escola permanent de pensament crític i al voltant de dos del eixos: Educació i Cultura (sota la vessant cultura com a servei públic), rendibilitzant les visites europees que es hi haurà a Barcelona durant aquests dies. Es finalitzarà la jornada amb l’elaboració de les conclusions conjuntes, aportant aquestes al document que s’està realitzant pel debat del Congrés del PIE.
Divendres 4 d’octubre
16.30 a 17h: Presentació projecte Escola Permanent de Pensament Crític #repensat (construir esperit crític). Antoni Barbarà, president Fundació l’Alternativa
17.00 a 17.30h Conferència marc de Rosa Mª Calaf - periodista
17.30 a 18.30 Exposició de la mesa de ponents.
18.30 a 19.30 Debat obert amb el públic
19.30 a 19.40: Lectura de les conclusions pel debat del PIE.
Cloenda: Maite Mola, vicepresidenta del PIE i Joan Josep Nuet , coordinador EUiA.
Ponents:
Àngels Martínez Castells – economista i presidenta de Dempeus per la salut pública
Sonja Crivelli – Coordinadora grup Educació Partit de l’Esquerra Europea
Ramón Miravitllas - Periodista
Felipe López Aranguren – Sociòleg i politòleg
Modera: Miquel Soler Relatora: Elena Martínez
Jornadas permanentes de pensamiento crítico : # re_pensar -CASTELLANO –

Estas jornadas pretenden analizar cómo se lleva a cabo la inserción de las personas en sociedad y la construcción del pensamiento desde el análisis de cinco estructuras básicas en la configuración del pensamiento hegemónico : la escuela / la educación, los medios de comunicación y propaganda , la cultura , los movimientos sociales y la participación política y el sistema político .

Las desigualdades son la base de la red de relaciones sociales que constituyen la estructura social perpetuadas y legitimadas desde el sistema político -económico preeminente : el neoliberalismo .

El neoliberalismo comienza a gestarse a raíz de la crisis del petróleo de los años 70 , la crisis del dólar y el golpe de Estado de Pinochet en Chile . Sus dos principales exponentes son los gobiernos de Margaret Thatcher , en Gran Bretaña , y de Ronald Reagan , en Estados Unidos presentando las políticas como TINA : There is no Alternative . En menos de dos siglos , el mercado mundial capitalista abarca todo el mundo expandiendo al mismo tiempo el imperialismo norteamericano mediante el american way of life .

El neoliberalismo busca reforzar la hegemonía ideológica de la clase dominante , tal y como argumenta Gramsci , entendiendo hegemonía como proceso de dirección política y cultural de una clase sobre otra y como generalización de los valores culturales de esta clase para el conjunto de la sociedad basado en relaciones de dominación y poder .

El neoliberalismo tiene como principal corriente intelectual el postmodernismo . La lógica global del posmodernismo generaliza valores e intereses , estandariza patrones de conducta , impone un único idioma por los vínculos internacionales y extiende por todo el mundo la misma manera de verse y de situarse en el mundo , un pensamiento único , que hasta el momento había sido patrimonio de los Estados-nación y sus dominios ( Nestor Kohan , Nuestro Marx ) .

El postmodernismo se caracteriza entre otros por el rechazo de la tradición racionalista de la Ilustración, el desprecio hacia cualquier tipo de comprobación empírica de sus discursos teóricos , y un relativismo cognitivo y cultural que considera a la ciencia como una " narración " o una construcción social entre muchas otras ( Daniel Raventós ) .
Las empresas transnacionales amparadas en la globalización se han convertido en un poder en la sombra. Dedican mucho tiempo y recursos al debate ideológico para favorecer el intereses : gobiernos, sistemas educativos , intelectuales , ocio , medios de comunicación , etc .

Es en este marco donde desde la Fundación la Alternativa queremos desarrollar este proyecto. Unas jornadas permanentes de pensamiento crítico : " Aprender a pensar " . Analizando el cómo, qué y dónde aprendemos .

Hemos diseñado estas jornadas permanentes con 5 ejes :

- Cultura ( copy left, hegemonía , consumismo , individualismo .... )
- Educación y Escuela
- Medios de comunicación , propaganda y redes sociales
- Movimientos sociales y participación política
- Sistema político ( distribución de la riqueza , modelo de estado, participación , modelo económico )

La idea es ir desarrollando cada uno de los ejes , desgranando los procesos de aprendizaje y visualizando empíricamente las alternativas ideológicas y de acción al pensamiento hegemónico neoliberal .

En el marco de la fiesta de EUiA ( 4 de octubre ) se llevará a cabo la presentación de la escuela permanente de pensamiento crítico y dos de los ejes : Educación y Cultura ( bajo la vertiente cultura como servicio público ) , rentabilizando las visitas europeas que se habrá en Barcelona durante estos días . Se finalizará la jornada con la elaboración de las conclusiones conjuntas , aportando éstas al documento que se está realizando por el debate del Congreso del PIE .

Viernes 4 de octubre

16.30 a 17h : Presentación proyecto Escuela Permanente de Pensamiento Crítico # repensado (construir espíritu crítico ). Antonio Barbarà. Presidente Fundació l’Alternativa.

17.00 a 17.30h Conferencia marco Rosa Mª Calaf - Periodista
17.30 a 18.30 Exposición de la mesa de ponentes
18:30 a 19:30 Debate abierto con el público
19:30 a 19.40 : Lectura de las conclusiones por el debate del PIE.
Clausura: Maite Mola, vicepresidenta del PIE, Joan Josep Nuet, coordinador EUiA

Ponentes:
Ángels Martínez Castells – Economista y presidenta de Dempeus per la salut pública
Ramón Miravitllas - Periodista
Sonja Crivelli – Coordinadora del grupo Educación del Partido de la Izquierda Europea Felipe L. Aranguren – Sociólogo y politólogo
Modera: Miquel Soler
Relatora : Elena Martínez
Permanent conference of critical thinking: #re_pensar – ENGLISH -

These workshops are seeking to analyze the way people insertion within society is effected as well as the construction of critical thinking, from the basic five structure analysis in the core of the hegemony way of thinking : school/ education , media and propaganda, culture, social movements and political participation, public services and the political system.
Inequalities are the base within the network of social relationships that consist the perpetual and “legitimized” social structure beyond the dominant politico economical system: neoliberalism.
Neoliberalism begins forming itself throughout the petrol crisis of the 70s , the dollar crisis and the Pinochet coup in Chile. Its main examples are the Margaret Thatcher government in Great Britain and Ronald Reagan’s one in the USA, both initiating TINA policies: THERE IS NO ALTERNATIVE. In less than two centuries, the global capitalistic market is expanding everywhere in the world developing the american imperialism through the “American way of life”.

Neoliberalism is due to enforce the ideological hegemony of the dominant social class, just as Gramsci has sustained, perceiving hegemony as a cultural and political direction/ leadership process of one social class upon another, as well as the generalization of the specific kind of this social class cultural values among society as a whole, based in relations of dominance and power.
Postmodernism becomes the principal intellectual mainstream of neoliberalism. The global concept of postmodernism generalizes values and interests, standardizes behavioral models, imposes a unique language in international relations and expands worldwide an identical way of perceiving oneself and finding one’s place in the world, an one and only thinking pattern that up till now has been the legacy of the US and their domains( Nestor Kohan, Notre Marx).
Postmodernism, among other things, is characterized by rejection of the rationalistic tradition in illustration, suspicion towards every empirical verification of its theoretical discourse and also cognitive and cultural relativism that considers science as a “narrative” or just a social construction among many others.
Transnational enterprises been protected within and by globalization, they have been transformed into shadow power. They’re spending a great amount of time and resources in promoting the ideological debate that suits their interest: governments, education systems, intellectuals, spare time activities, media etc.
It’s in this context that we would like to develop this project on our own Fondation Alternativa resources: Permanent conferences on the critical thinking issue, in order to “learn how to learn”. By analyzing the nature, way, place and reason of what we learn.
So we have conceived these five domain permanent workshops:
- Culture (the right in culture as public service, left copy, domination, consumerism, individualism….)
- Education and school
- Media, publicity and social networks
- Social movements and political participation
- The political system (redistribution of wealth, State model, participation, economical model).
The idea lies in developing each of these axes, the aftermath of the learning procedure, as well as empirically visualizing the ideological and reactional alternatives to the dominant neoliberal thinking.
The presentation of the permanent school of thinking will take place within the celebration frame of the EUiA feast (October 4th), focusing in the first two essential domains:
education and culture ( culture been defined as public service), also including the helping hand of the European presence in Barcelona at the time.
We are going to close the day by developing the common conclusions that actually will lead us to remarks on the political document that is about to be processed by the European Left Party (ELP) during its 4th Congress debate in Madrid, December.

Wednesday, October 4th
16.30 -17.00 h: Presentation of the Permanent school of critical thinking project /#rethinking (building critical ability). Antoni Barbarà, Fondation’s Chairman.
17.00- 17.30 h: Conference . Rosa Mª Calaf – journalist
17.30 -18.30 h: Speakers intervention
18.30 – 19.30 h: Debate and open discussion/ floor to the audience
19.30- 19.40h: Debate conclusions reading, addressed to the European Left Party.
Intervening:
Martinez Angels Castells – Economist
Sonja Crivelli – EL Education Working group
Ramón Miravitllas - journalist
Felipe L. Aranguren – sociologist
Relator: Elena Martínez Moderador: Miquel Soler
Closing: Maite Mola, vice of EL P, Joan Josep Nuet, EUiA coordinator
Conférence permanente de la pensée critique: # re_pensar – FRANÇAIS -

Ces ateliers visent à analyser la façon dont il est effectué l'insertion des personnes dans la société et la construction de la pensée à partir de l'analyse de cinq structures de base dans l'élaboration de la pensée hégémonique: école / éducation, des médias et propagande, la culture, les mouvements sociaux et la participation politique et services publiques et le système politique.
Les inégalités sont la base sur le réseau de relations sociales qui constituent la structure sociale perpétuée et "légitimé" au delà du système politique-économique dominant: le néo libéralisme.
Le néo libéralisme commence à prendre forme à l'origine de la crise du pétrole des années 70, la crise du dollar et le coup d'Etat de Pinochet au Chili. Ses deux principaux exemples sont les gouvernements de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis présentant politiques que TINA: There Is No Alternative. En moins de deux siècles, le marché capitaliste mondial couvre partout dans le monde en développant l'impérialisme américain par l'American way of life.
Le néo libéralisme vise à renforcer l'hégémonie idéologique de la classe dominante, comme l'a soutenu Gramsci, en entendant l'hégémonie comme un processus de direction/ leadership culturel et politique d'une classe sur une autre, et comme une généralisation de ce type de valeurs culturelles de cette classe pour toute la société, fondée sur des rapports de domination et de pouvoir.
Le postmodernisme devient la principale courant intellectuel du néo libéralisme. La logique globale du postmodernisme généralise les valeurs et les intérêts, standardise les modèles de comportement, impose une seule langue pour les relations internationaux et étends dans le monde la même façon d'interpréter et se placer dans le monde, une seule pensée -unique-, qui jusqu'à présent avait été patrimoine des États-nations et leurs domaines (Nestor Kohan, Notre Marx).
Le postmodernisme se caractérise entre autres par le rejet de la tradition rationaliste de l'illustration, le mépris envers toute vérification empirique de son discours théorique, et le relativisme cognitif et culturel qui considère la science comme un «récit» ou une construction sociale parmi beaucoup d'autres.
Les entreprises transnationales protégées dans et par la mondialisation sont devenus une puissance dans l'ombre. Elles apportent beaucoup de temps et de ressources à promouvoir le débat idéologique pour leurs intérêts: les gouvernements, les systèmes éducatifs, intellectuels, loisirs, médias, etc.
C'est dans ce contexte où par moyen de la Fondation l'Alternativa, nous voulons développer ce projet. Des conférences permanentes au sujet de la pensée critique, pour "apprendre à apprendre". En analysant qu' est ce que, comment, pourquoi et où l'on apprend.
Nous avons conçu ces ateliers permanents cinq domaines:
- Culture (le droit de la culture comme service publique, copy left, la domination, le consumérisme, l'individualisme ....)
- L'éducation et l'école
- Les médias, la publicité et les réseaux sociaux
- Les mouvements sociaux et la participation politique
- Le système politique (la répartition des richesses, le modèle de l'Etat, la participation, modèle économique)
L'idée est de développer chacun des axes, les d'après les processus d'apprentissage et de visualiser empiriquement les alternatives idéologiques et d'action á la pensée néo libérale hégémonique.
Dans le contexte de la célébration de la Fête d' EUiA (4 Octobre) il i aura lieu la présentation de cette école permanente de la pensée en en concret des deux premiers domaines essentiels: l'éducation et de la culture (sur le côté comme une culture de service public), tout en ajoutant l'aide des présences européennes qui seront à Barcelone ces jours-ci.
Nous allons terminer la journée avec le développement des conclusions communes, ce qui en fait pour faire des remarques au document politique est en train de construction par le PGE dans son débat au IV Congrès de décembre a Madrid

Vendredi 4 Octobre
16.30 17h: Présentation du projet École permanent pensée critique # repensée (build critique). Antoni Barbarà, Président Fondation l’Alternativa
17:00-17:30 Conférence central Rosa Mª Calaf – journaliste
17:30-18:30 Exposition panier d’intervenants
18:30 -19'30 Débat et discussion ouverts pour le public
19h30-19h40: La lecture des conclusions du débat pour le PGE
Intervenants:
Martinez Angels Castells – économiste
Sonja Crivelli - Groupe de travail éducation du PGE

Felipe L. Aranguren – sociologue
Ramon Miravitllas – Journaliste
Modérateur: Michael Soler
Reporter: Elena Martinez

Fermeture :
Maite Mola, vicepresidente PGE
Joan Josep Nuet, coordinateur EUiA