Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Comunicat de la Coordinadora d' Assemblees de treballadors / es en atur de Catalunya


DAVANT UN DECRET LLEI QUE DEFRAUDA LA LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

Al llarg de l'any 2013 el moviment de treballadors/es sense ocupació de Catalunya al costat d'altres entitats va presentar mocions en diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells el de Barcelona, que finalment van ser aprovades, en defensa del dret de les persones i famílies sense feina i recursos al subministrament dels serveis bàsics d'aigua, llum i gas, i en conseqüència, que no patissin el tall d'aquest subministrament per impagament de les factures, sense generar per això un deute impagable.

El 7 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció sobre pobresa energètica que intentava respondre a aquesta demanda, i que obligava al Govern de la Generalitat a desenvolupar les lleis i normes per fer-la efectiva.

El 23 de Desembre de 2013, el govern promulgava el Decret LLei 6/2013 pel qual es modifica la llei que regulava el Codi de Consum de Catalunya, on s'estableixen normes i requisits per a la suspensió del tall del subministrament de llum i gas durant el període de novembre a març (ambdós inclosos) per a les persones i famílies que acreditin la seva situació de vulnerabilitat, mantenint l'obligació de pagar el deute acumulat entre el període d'abril a octubre del mateix any.

Davant aquest Decret del Govern de la Generalitat signat pel President Sr Artur Mar i el conseller d'empresa i ocupació Sr Felip Puig , volem manifestar:

1 . - Ens sentim decebuts i burlats, davant d'una limitació temporal absurda i irracional. Les persones i famílies sense feina i recursos necessiten aquests serveis bàsics de llum i gas durant tot l'any: Il · luminar les llars, cuinar el menjar, permetre el funcionament de la nevera per conservar els aliments, rentar la roba, etc.

2 . - Mostra una gran insensibilitat social, i poc sentit de la realitat, exigir el pagament del deute pel subministrament d'aquests serveis a persones i famílies, que sense ocupació ni recursos suficients seguiran sense poder fer front al deute acumulat. No es pot hipotecar el futur de la ciutadania en condicions de vulnerabilitat!

Per tot això, exigim al Govern de la Generalitat la modificació d'aquest decret llei abans que finalitzi el mes de març de 2014, de manera que s'ampliï a tot l'any la suspensió del tall de subministrament de llum i gas al col · lectiu de persones i famílies en condicions de vulnerabilitat, i que es condoni el deute per impagament d'aquests serveis a aquestes persones i famílies.

Exigim també, que la condonació d'aquest deute vagi a càrrec dels beneficis de les empreses de llum i gas, i que mentre això no es faci efectiu el Govern de la Generalitat assumeixi la responsabilitat pressupostària que li correspon, i no derivi als ajuntaments la totalitat de la càrrega d'aquest deute.

Requerim al Govern de la Generalitat a posar en marxa amb criteris de transparència, integració i respecte a la pluralitat social la Taula sobre pobresa energètica que compleixi les funcions contingudes en la moció. En aquest sentit reiterem la nostra sol · licitud en tant Coordinadora del moviment de treballadors/es sense ocupació de Catalunya a participar en aquesta Taula.

Prat del Llobregat, 8 gener 2014

Coordinadora d' Assemblees de treballadors / es en atur de Catalunya

(Versión castellano)

COMUNICADO


ANTE UN DECRETO LEY QUE DEFRAUDA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA


A lo largo del año 2013 el movimiento de trabajadores/as sin empleo de Catalunya junto a otras entidades presentó mociones en diversos ayuntamientos de Catalunya, entre ellos el de Barcelona, que finalmente fueron aprobadas, en defensa del derecho de las personas y familias sin empleo y recursos al suministro de los servicios básicos de agua, luz y gas, y en consecuencia, que no sufrieran el corte de dicho suministro por impago de las facturas, sin generar por ello una deuda impagable.

El 7 de Noviembre, el Parlament de Catalunya aprobó una Moción sobre pobreza energética que intentaba responder a esta demanda, y que obligaba al Gobierno de la Generalitat a desarrollar las leyes y normas para hacerla efectiva.

El 23 de Diciembre de 2013, el gobierno promulgaba el Decreto LLei 6/2013 por el que se modifica la ley que regulaba el Código de Consumo de Catalunya, donde se establecen normas y requisitos para la suspensión del corte del suministro de luz y gas durante el periodo de noviembre a marzo (ambos inclusive) para las personas y familias que acrediten su situación de vulnerabilidad, manteniendo la obligación de pagar la deuda acumulada entre el periodo de abril a octubre del mismo año.

Ante dicho Decreto del Gobierno de la Generalitat firmado por el Presidente Sr. Artur Mar y el conceller de empresa y ocupación Sr. Felip Puig, queremos manifestar:

1.- Nos sentimos decepcionados y burlados, ante una limitación temporal absurda e irracional. Las personas y familias sin empleo y recursos necesitan dichos servicios básicos de luz y gas durante todo el año: Iluminar los hogares, cocinar la comida, permitir el funcionamiento del frigorífico para conservar los alimentos, lavar la ropa, etc.

2.- Muestra una gran insensibilidad social, y poco sentido de la realidad, exigir el pago de la deuda por el suministro de dichos servicios a personas y familias, que sin empleo ni recursos suficientes, seguirán sin poder hacer frente a la deuda acumulada. ¡No se puede hipotecar el futuro de la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad!

Por todo ello, exigimos al Gobierno de la Generalitat la modificación de dicho Decreto Ley antes de que finalice el mes de marzo de 2014, de manera que se amplíe a todo el año la suspensión del corte de suministro de luz y gas al colectivo de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, y que se condone la deuda por impago de tales servicios a dichas personas y familias.

Exigimos también, que la condonación de dicha deuda vaya a cargo de los beneficios de las empresas de luz y gas, y que mientras ello no se haga efectivo el Gobierno de la Generalitat asuma la responsabilidad presupuestaria que le corresponde, y no derive a los ayuntamientos la totalidad de la carga de dicha deuda.

Requerimos al Gobierno de la Generalitat a poner en marcha con criterios de transparencia, integración y respeto a la pluralidad social la Mesa sobre pobreza energética que cumpla las funciones contenidas en la moción. En este sentido reiteramos nuestra solicitud en tanto Coordinadora del movimiento de trabajadores/as sin empleo de Catalunya a participar en dicha Mesa.

Prat del Llobregat, 8 de enero 2014

Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya