Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.
Demà dissabte, 1 d’octubre, a les17 h, se celebrarà una Assemblea general d’indignades i indignats a plaçaCatalunya, que ha estat convocada a instàncies de les assemblees de barri idel grup de treball Manifestació 15O. En aquesta s’exposaran els acords alvoltant de les mobilitzacions del “Globalrevolution day” que tindrà lloc el 15 d’octubre arreu del món, hi hauràponències dels sectors en lluita sobre l’estratègia i les mobilitzacions que espreparen per aquesta tardor, es llegirà el comunicat antirepressiu i finalmenthi haurà un torn obert de paraula. L’Assemblea es clourà amb l’actuació d’unconvidat especial.

A Catalunya el 15O s’han convocat diverses accions al llarg del matí i unamanifestació sota el lema “De la Indignació a l'Acció: Les nostresvides o els seus beneficis?” que sortirà de plaça Catalunya a les 19 h.Les protestes, que al nostre país farà just 5 mesos que van començar, tindranun caire de continuïtat amb les que hi ha diàriament per unes retallades ensanitat i ensenyament que estan afectant la ciutadania i que han fet que lesciutadanes i ciutadans protestin i s’autorganitzin. Si bé no hi ha hagutassemblees generals en tot l’estiu, els barris, pobles i viles han celebratassemblees, hi ha hagut nombroses mobilitzacions contra les retallades, lesveïnes i veïns han ocupat CAPs per impedir el seu tancament, s’han aturatdesenes de desnonaments, s’han ocupat les borses d’arreu del món, dos-centsindignats caminen 1.500 quilòmetres cap a Brussel·les... l’estat del malestars’està començant a estendre.

Ahir va ser una jornada de vaga convocada pels sindicats alternatius, i doscentenars de sanitàries i sanitaris van aconseguir aturar les negociacionslaborals a la seu de l’ICS. S’ha de destacar la vàlua humana dels cirurgians del’Hospital de Bellvitge que s’han ofert a operar gratuïtament als malalts mésgreus per tal que no es vegin afectats pels retards en les llistes d’espera.Tot sembla indicar que les retallades en sanitat estan afectant i afectaran lasalut de moltes ciutadanes i ciutadans, i fins i tot provocaran morts ques’haguessin pogut evitar retallant en d’altres despeses, com ara cotxesoficials o els sous dels polítics.

Properament, s’espera una tardor calenta, amb múltiples mobilitzacions detreballadores i treballadors, en contra de les retallades -principalment enl’ensenyament i sanitat públiques-, i contra la privatització dels serveispúblics.

Les ciutadanes i ciutadans hem demostrat la nostra indignació. Ara és elmoment de passar a l’acció: per un canvi global, recuperem el món per a lahumanitat! El 15O lluitem totes i tots junts, pels nostres drets, fem-nos sentir!
#15O #globalrevolution#tardorcalenta #marchabruselas

Mesinformació a:
Convocatoria ASAMBLEA GENERAL – Barcelona
Comunicado de prensa del Globalrevolution day de ANONYMUS
#AcampadaBCN

Comissió de Comunicació
AcampadaBCN · 15M
prensa.acampadabcn@gmail.com · premsa.acampadabcn@gmail.comMañana sábado, 1 de octubre, a las 17h, se celebrará una Asamblea general de indignadas e indignados en plaza Catalunya que ha sido convocada a instancias de las asambleas de barrio y del grupo detrabajo Manifestación 15O. En esta se expondrán los acuerdos en torno a lasmovilizaciones del “Global revolution day”que tendrá lugar el 15 de octubre en todo el mundo, habrá ponencias de lossectores en lucha sobre la estrategia y las movilizaciones que se preparan paraeste otoño, se leerá el comunicado antirepresivo y finalmente habrá un turnoabierto de palabra. La Asamblea se cerrará con la actuación de un invitadoespecial.

En Cataluña el 15O se han convocado varias acciones alo largo de la mañana y una manifestación bajo el lema "De la Indignación a la Acción: Nuestras vidas o susbeneficios?" que saldrá de plaza Catalunya a las 19 h. Las protestas,que en nuestro país hará justo 5 meses que comenzaron con el 15M, tendrán un carácterde continuidad con las que hay diariamente por unos recortes en sanidad yenseñanza que están afectando a la ciudadanía y que han hecho que lasciudadanas y ciudadanos protesten y se autorganicen. Si bien no ha habidoasambleas generales durante el verano, los barrios, pueblos y villas hancelebrado asambleas, ha habido numerosas movilizaciones contra los recortes,las vecinas y vecinos han ocupado CAPs para impedir su cierre, se han paradodecenas de desahucios, se han ocupado las bolsas de todo el mundo, doscientosindignados caminan 1.500 kilómetros hacia Bruselas... el estado del malestar seestá empezando a extender.

Ayer fueuna jornada de huelga convocada por los sindicatos alternativos, y doscentenares de sanitarias y sanitarios lograron parar las negociacioneslaborales en la sede del ICS. Cabe destacar valor humano de los cirujanos delHospital de Bellvitge que se han ofrecido a operar gratuitamente a los enfermosmás graves para que no se vean afectados por los retrasos en las listas de espera.Todo parece indicar que los recortes en sanidad están afectando y afectarán lasalud de muchas ciudadanas y ciudadanos, e incluso provocarán muertes que sehubieran podido evitar recortando en otros gastos, como coches oficiales o lossueldos de los políticos.

Próximamente,se espera un otoño caliente, con múltiples movilizaciones de trabajadoras ytrabajadores, en contra de los recortes-principalmente en la enseñanza ysanidad públicas-, y contra la privatización de los servicios públicos.

Las ciudadanas y ciudadanos hemos demostrado nuestra indignación. Ahora es el momento de pasara la acción: por un cambio global, ¡recuperemos el mundo para la humanidad! El 15O luchemos todas y todos juntos, ¡por nuestros derechos, hagámonos oir¡


Nota Informativa

30 de setembre de 2011