Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Els temps de lluita són temps d’unitat.
Per la unitat dels i les Comunistes de Catalunya

Els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu (PSUC Viu) i del Partit dels i les Comunistes de Ca­talunya (PCC) volem iniciar, conjuntament amb d’altres grups i persones, un procés d’unitat dels homes i dones comunistes que viuen i treballen a Catalunya.

La nostra història està plena de moments exemplars de lluita pels drets socials, per les llibertats nacionals i pel socialisme i ens considerem continuadors del Partit So­cialista Unificat creat ja el 1936 en un procés d’unitat a Catalunya. És necessari avui, com en d’altres temps, un gran partit comunista de tots/es per les noves tasques de la revolució democràtica i pel socialisme.

Aquest procés d’unitat volem desenvolupar-lo de forma creativa, pensant també i especialment en les noves ge­neracions de lluitadors i lluitadores que aspiren a superar el capitalisme i desenvolupar una societat justa i lliure, assumint críticament els errors comesos en el passat, entre els quals estan les nostres divisions que cal superar sobre la base d’aquets principis.

Avui vivim a Catalunya, Espanya i Europa reptes crucials pel futur, és necessari participar i augmentar les mobilitzacions contra les polítiques que empobreixen el nostre poble, crear majories socials que siguin capaces de modificar les correla­cions de forces, crear noves majories socials i polítiques que frenin primer i derrotin després les polítiques neoliberals.
Per assolir aquests objectius creiem imprescindible el pro­tagonisme de la classe treballadora, la seva unitat ha de ser eix vertebrador d’un ampli moviment alternatiu, amb clar protagonisme del conjunt del sindicalisme de classe, i en especial del que participem molt majoritàriament els i les comunistes, les CCOO.

Avui, més que mai, els drets i reivindicacions dels treba­lladors i treballadores representen els de l’àmplia majoria de la societat, imprescindibles per una transformació de­mocràtica i revolucionaria del capitalisme.

Pels comunistes catalans, seguint la tradició històrica del PSUC, la construcció nacional i social són dues parts in­destriables del mateix projecte i seguim apostant per cons­truir projectes compartits amb d’altres pobles d’Espanya i d’Europa, sempre sota les premisses de la lliure determi­nació dels pobles, el federalisme i l’internacionalisme. El PSUC Viu i el PCC apostem per una República Federal Plurinacional

Aspirem també a construir una altra Europa, un veritable projecte social, democràtic i sostenible al servei dels tre­balladors i treballadores en particular i de la majoria de la ciutadania en general i no com ara al servei de grups oligàrquics que prenen decisions en funció d’interessos financers i corporatius d’esquenes a les persones.

El PSUC Viu i el PCC, conscients de la nostra respon­sabilitat i sobre la base inicial dels principis assenyalats, pretenem endegar i desenvolupar un procés d’unitat obert a d’altres organitzacions i persones que es reclamen del comunisme i, en especial, a totes aquelles que van deixar de militar o que mai ho han fet per causa de les divisions passades.

El PSUC Viu i el PCC, que partim de diferents realitats respecte l’espai orgànic del comunisme en l’àmbit de l’Estat Espanyol, i des de la nostra condició de partits na­cionals i de classe, manifestem el compromís de que el partit unificat treballarà de forma corresponsable en un projecte compartit amb el Partit Comunista d’Espanya (PCE). Això es concretarà en la manera com històrica­ment ha mantingut el PSUC amb el PCE.

El PSUC Viu i el PCC creiem, com molts homes i dones comunistes no organitzats en partits, que la classe treba­lladora necessita de la unitat de les esquerres, per això treballem en el marc dels moviments polítics i socials que representen Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) i Izquierda Unida (IU) i impulsem dins d’aquestes forces la concreció a Catalunya d’un Nou Espai de l’Esquerra i d’un Bloc Social i Polític a l’Estat que contribueixin a fer possible processos constituents de canvis econòmics, polítics i socials.

Per aquest necessari procés d’unitat, ara donem un pas endavant que creiem serà qualitatiu i quantitatiu i cridem al conjunt de comunistes i revolucionaris de Catalunya a la unitat i a la lluita.


Visca la Unitat Comunista
Visca la Classe Treballadora
Visca Catalunya

Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu (PSUC Viu) i Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)Versión en castellano:


Declaración política del PSUC Viu y EL PCC


Los tiempos de lucha son tiempos de unidad.
Por la unidad de los y las Comunistas de Cataluña.


Los comunistas del Partido Socialista Unificado de Cataluña Viu (PSUC Viu) y del Partido de los y las Comunistas de Cataluña (PCC) queremos iniciar, conjuntamente con otros grupos y personas, un proceso de unidad de los hombres y mujeres comunistas que viven y trabajan en Cataluña.

Nuestra historia está llena de momentos ejemplares de lucha por los derechos sociales, por las libertades nacionales y por el socialismo y nos consideramos continuadores del Partido Socialista Unificado creado ya en 1936 en un proceso de unidad en Cataluña. Es necesario hoy, como en otros tiempos, un gran partido comunista de todos y todas por las nuevas tareas de la revolución democrática y por el socialismo.

Este proceso de unidad queremos desarrollarlo de forma creativa, pensando también y especialmente en las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras que aspiran a superar el capitalismo y desarrollar una sociedad justa y libre, asumiendo críticamente los errores cometidos en el pasado, entre los cuales están nuestras divisiones que hay que superar sobre la base de estos principios.

Hoy vivimos en Cataluña, España y Europa retos cruciales para el futuro, es necesario participar y aumentar las movilizaciones contra las políticas que empobrecen nuestro pueblo, crear mayorías sociales que sean capaces de modificar las correlaciones de fuerzas, crear nuevas mayorías sociales y políticas que frenen primero y derroten luego las políticas neoliberales.

Para alcanzar estos objetivos creemos imprescindible el protagonismo de la clase trabajadora, su unidad debe ser eje vertebrador de un amplio movimiento alternativo, con claro protagonismo del conjunto del sindicalismo de clase, y en especial del que participamos muy mayoritariamente los y las comunistas, las CCOO.

Hoy, más que nunca, los derechos y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras representan los de la amplia mayoría de la sociedad, imprescindibles para una transformación democrática y revolucionaria del capitalismo.

Para los comunistas catalanes, siguiendo la tradición histórica del PSUC, la construcción nacional y social son dos partes inseparables del mismo proyecto y seguimos apostando por construir proyectos compartidos con otros pueblos de España y de Europa, siempre bajo las premisas de la libre determinación de los pueblos, el federalismo y el internacionalismo. El PSUC Viu y el PCC apostamos por una República Federal Plurinacional.

Aspiramos también a construir otra Europa, un verdadero proyecto social, democrático y sostenible al servicio de los trabajadores y trabajadoras en particular y de la mayoría de la ciudadanía en general y no como ahora al servicio de grupos oligárquicos que toman decisiones en función de intereses financieros y corporativos de espaldas a las personas.

El PSUC Viu y el PCC, conscientes de nuestra responsabilidad y sobre la base inicial de los principios señalados, pretendemos poner en marcha y desarrollar un proceso de unidad abierto a otras organizaciones y personas que se reclaman del comunismo y, en especial, a todas aquellas que dejaron de militar o que nunca lo han hecho por causa de las divisiones pasadas.

El PSUC Viu y el PCC, que partimos de diferentes realidades respecto al espacio orgánico del comunismo en el ámbito del Estado Español, y desde nuestra condición de partidos nacionales y de clase, manifestamos el compromiso de que el partido unificado trabajará de forma corresponsable en un proyecto compartido con el Partido Comunista de España (PCE). Esto se concretará en la forma que históricamente ha mantenido el PSUC con el PCE.

El PSUC Viu y el PCC creemos, como muchos hombres y mujeres comunistas no organizados en partidos, que la clase trabajadora necesita de la unidad de las izquierdas, por eso trabajamos en el marco de los movimientos políticos y soiales que representan Izquierda Unida (EUiA ) e Izquierda Unida (IU) e impulsamos dentro de estas fuerzas la concreción en Cataluña de un Nuevo Espacio de la Izquierda y de un Bloque Social y Político en el Estado que contribuyan a hacer posible procesos constituyentes de cambios económicos, políticos y sociales.

Por este necesario proceso de unidad, ahora damos un paso adelante que creemos será cualitativo y cuantitativo y llamamos al conjunto de comunistas y revolucionarios de Cataluña a la unidad ya la lucha.

Visca la Unitat Comunista

Visca la Classe Treballadora

Visca Catalunya

Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu (PSUC Viu) y Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)