Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


La desocupació i la pobresa s'estenen per gran part de la Unió Europea i als països del Sud han adquirit una dimensió greu i insuportable. CARTA AL PARLAMENT EUROPEU, COMISSIÓ EUROPEA I BANC CENTRAL EUROPEU


La desocupació i la pobresa s'estenen per gran part de la Unió Europea i als països del Sud han adquirit una dimensió greu i insuportable.
A Espanya la desocupació afecta prop de 6 milions de persones i a Catalunya prop de 900.000 i s'han convertit en la principal preocupació de la ciutadania tal com indiquen totes les enquestes dels últims anys.
La desocupació duradora s'ha transformat en pobresa severa i exclusió social. Conforme passa el temps, la misèria, la frustració i l'absència d'esperança, han convertit la nostra societat en un barril de pólvora, on una simple espurna pot provocar la seva explosió.
Aquest és el resultat de les polítiques d'ajust i austeritat que les institucions de govern de la UE han imposat al nostre país.
Als seus errors clamorosos en la gestió econòmica s'afegeix una insensibilitat social que ens indigna. El robatori als més febles en benefici dels bancs, transnacionals, i grans fortunes ha eixamplat la desigualtat, trencat la cohesió social, amenaça l'estabilitat política i enfosqueix el futur de la pròpia UE.
Al gener de 2014, el Comitè Europeu dels Drets socials en les seves conclusions per a Espanya, denunciava l'incompliment en la majoria de les seves comunitats autònomes, inclosa Catalunya, d'importants articles de la Carta Social Europea. En particular el art º 13/1 sobre el Dret a l'Assistència social on es constata l'insuficient nivell de prestació de les Rendes Mínimes així com l'establiment de criteris discriminatoris per tenir accés.
Lamentablement, mentre les directives, instruccions, "consells" de les institucions de la UE sobre polítiques d'ajust i austeritat s'apliquen immediatament i es "constitucionalizan", les conclusions del Comitè Europeu dels Drets Socials segueixen sense aplicar-se i dormen als calaixos de els governs.
A Catalunya, des de la societat civil, impulsem una Iniciativa Legislativa Popular per una Renda garantida de Ciutadania per desenvolupar l'art º 24.3 de l'Estatut d'Autonomia que estableix "que les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a un renda garantida que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixin".
Amb el suport de 121.191 signatures de ciutadans/es, les mocions de suport de 44 ajuntaments de Catalunya, entre elles les principals ciutats, i la col • laboració de nombroses entitats socials, cíviques i polítiques, el projecte de llei està en tramitació per via d'urgència al Parlament de Catalunya.
En aquest procés per eradicar la pobresa, i en l'exercici d'un dret garantir la dignitat de les persones, vostès membres del Parlament Europeu, de la Comissió Europea i del Banc Central Europeu tenen responsabilitats fonamentals.

Conscients que les seves polítiques i decisions afecten la vida i el benestar de la ciutadania de tots els països de la UE sol•licitem que debatin i responguin positivament i de manera urgent a les següents demandes:

1. - Establir com un dret subjectiu per a tota la ciutadania europea una Renda que garanteixi els ingressos suficients perquè cap persona o família es trobi per sota dels indicadors de pobresa relativa de cada país -en el cas de Catalunya l'indicador de suficiència de renda-, en la perspectiva d'establir un indicador harmonitzat i un nivell de prestació unificat i digne a la UE.
2. - Per finançar aquesta Renda Garantida ciutadana proposem crear un fons social europeu al què contribueixin amb els seus impostos les grans fortunes, bancs i transnacionals, així com aquells estats que gaudeixin de superàvit.
3. - De manera immediata, el Banc Central Europeu ha de concedir crèdit a interès "zero" als estats ia les administracions públiques, que com la Generalitat de Catalunya tenen competències estatutàries en matèria de drets socials i assistència social, amb l'objectiu de finançar aquestes despeses sense haver d'abonar interessos d'usura als crèdits de la Banca o fons privats intermediaris amb el BCE.

Esperem la seva resposta, i estem disposats a defensar i dialogar sobre aquestes demandes en els fòrums que Vostès proposen.

Setmana de la Dignitat

Email contacte: ilprcg@gmail.com Tel: 661390670


Entitats que col • laboren amb la “Setmana de la Dignitat”: Comissió promotora ILP Renda Garantida Ciutadana; Coordinadora d'Assemblees Treballadors/es en Atur de Catalunya; Aliança per la Sobiranía alimentaria de Catalunya, APEMA, ATTAC-Acordem, Campanya per una banca pública ética i social, Col.legi de Treball Social de Catalunya, CONFAVC, Cornellà sense fronteres, DEMPEUS per la salut pública, FAVB, Front Civic, Marea Pensionista, Marxa Mundial Dones, PAH, Pastoral obrera de Catalunya, Parlament ciutadà, Yayoflautas; CCOO, CO.BAS, IAC, UGT, USOC; ACP, CUP, ERC, EUiA, ICV; Cristians pel Socialisme, XSUC-Socialisme21.


(versión en castellano)
CARTA AL PARLAMENTO EUROPEO, COMISIÓN EUROPEA Y BANCO CENTRAL EUROPEO


El desempleo y la pobreza se extienden por gran parte de la Unión Europea y en los países del Sur han adquirido una dimensión grave e insoportable.
En España el desempleo afecta a cerca de 6 millones de personas y en Catalunya cerca de 900.000 y se han convertido en la principal preocupación de la ciudadanía tal como indican todas las encuestas de los últimos años.
El desempleo duradero se ha transformado en pobreza severa y exclusión social. Conforme pasa el tiempo, la miseria, la frustración y la ausencia de esperanza, han transformado nuestra sociedad en un barril de pólvora, donde una simple chispa puede provocar su explosión.
Ese es el resultado de las políticas de ajuste y austeridad que las instituciones de gobierno de la UE han impuesto a nuestro pais.
A sus errores clamorosos en la gestión económica se añade una insensibilidad social que nos indigna. El robo a los más débiles en beneficio de los bancos, transnacionales, y grandes fortunas ha ensanchado la desigualdad, roto la cohesión social, amenaza la estabilidad política y ensombrece el futuro de la propia UE.
En enero de 2014, el Comité Europeo de los Derechos sociales en sus conclusiones para España, denunciaba el incumplimiento en la mayoría de sus comunidades autónomas, incluida Catalunya, de importantes artículos de la Carta Social Europea. En particular el artº 13/1 sobre el Derecho a la Asistencia social donde se constata el insuficiente nivel de prestación de las Rentas Mínimas así como el establecimiento de criterios discriminatorios para tener acceso.
Lamentablemente, mientras las directivas, instrucciones, “consejos” de las instituciones de la UE sobre políticas de ajuste y austeridad se aplican inmediatamente y se “constitucionalizan”, las conclusiones del Comité Europeo de los Derechos Sociales siguen sin aplicarse y duermen en los cajones de los gobiernos.
En Catalunya, desde la sociedad civil, impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular por una Renta garantizada de Ciudadanía para desarrollar el artº 24.3 del Estatut d’Autonomía que establece “que las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan”.
Con el apoyo de 121.191 firmas de ciudadanos/as, las mociones de apoyo de 44 ayuntamientos de Catalunya, entre ellas las principales ciudades, y la colaboración de numerosas entidades sociales, cívicas y políticas, el proyecto de ley está en tramitación por vía de urgencia en el Parlament de Catalunya.
En este proceso para erradicar la pobreza, y en el ejercicio de un Derecho garantizar la dignidad de las personas, ustedes miembros del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo tienen responsabilidades fundamentales.

Conscientes que sus políticas y decisiones afectan a la vida y el bienestar de la ciudadanía de todos los países de la UE solicitamos que debatan y respondan positivamente y de manera urgente a las siguientes demandas:

1.- Establecer como un derecho subjetivo para toda la ciudadanía europea una Renta que garantice los ingresos suficientes para que ninguna persona o familia se encuentre por debajo de los indicadores de pobreza relativa de cada pais –en el caso de Catalunya el indicador de suficiencia de renta-, en la perspectiva de establecer un indicador armonizado y un nivel de prestación unificado y digno en la UE.
2.- Para financiar esta Renta Garantizada ciudadana proponemos crear un fondo social europeo al que contribuyan con sus impuestos las grandes fortunas, bancos y transnacionales, así como aquellos estados que gocen de superávit.
3.- De manera inmediata, el Banco Central Europeo debe conceder crédito a interés “cero” a los estados y a las administraciones públicas, que como la Generalitat de Catalunya tienen competencias estatutarias en materia de derechos sociales y asistencia social, con el objetivo de financiar dichos gastos sin tener que abonar intereses de usura a los créditos de la Banca o fondos privados intermediarios con el BCE.

Esperamos su respuesta, y estamos dispuestos a defender y dialogar sobre estas demandas en los foros que Ustedes propongan.

Semana de la Dignidad

Email contacto: ilprcg@gmail.com Tel: 661390670


Entidades que colaboran con la Semana de la Dignidad: Comissió promotora ILP Renda Garantida Ciutadana; Coordinadora d'Assemblees Treballadors/es en Atur de Catalunya; Aliança per la Sobiranía alimentaria de Catalunya, APEMA, ATTAC-Acordem, Campanya per una banca pública ética i social, Col.legi de Treball Social de Catalunya, CONFAVC, Cornellà sense fronteres, DEMPEUS per la salut pública, FAVB, Front Civic, Marea Pensionista, Marxa Mundial Dones, PAH, Pastoral obrera de Catalunya, Parlament ciutadà, Yayoflautas; CCOO, CO.BAS, IAC, UGT, USOC; ACP, CUP, ERC, EUiA, ICV; Cristians pel Socialisme, XSUC-Socialisme21.