Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


dimarts, 30 de setembre de 2014Comunicado del Partido Comunista Sirio ante la nueva agresión de los Estados Unidos y sus socios contra un país libre y soberano

Comunicado del Partido Comunista Sirio: una agresión de los Estados Unidos y sus socios contra un país libre y soberano. Han ido urdiendo estratagemas una tras otra hasta llegar al "Emirato Islámico de Irak y Levante", su propio engendro, que, introducen y utilizan como pretexto para entrar "a liberar"el país. Ya lo hicieron en Libia. Y puede que haya quien les crea, aunque más bien se unen a la banda de asaltantes para repartir el botín. No existe actitud más vil. ¡No a un nuevo Irak! Més informació »


dilluns, 29 de setembre de 2014

La Consulta i el Tribunal Constitucional, sense legitimitat democràtica no hi pot haver acatamentEUiA proposa que davant l’oposició del Govern Central del PP i del PSOE a la

Consulta del 9N i davant una possible acció contraria a la mateixa per part del TC, la

resposta a Catalunya sigui unitària, però no unitària per acceptar i doblegar-nos a

l’acció del centralisme sinó una resposta unitària per a la ruptura democràtica amb

l’ordre polític i el model d’estat imposat pels pactes bipartidistes de la Transició i per

l’ordre borbònic que els sustenta.


Cal que les forces socials i polítiques de Catalunya i la ciutadania crítica diversament

organitzada desenvolupin aliances i complicitats entre organitzacions i persones que

lluiten contra l’austeritat i per la oportunitat i respecte a la lliure decisió del poble de

Catalunya sobre el seu futur polític , d’aquest tàndem surt l’alternativa a Catalunya, i

amb aquest tàndem hem d’operar a la resta de l’Estat Espanyol i d’Europa per trobar

les complicitats que ens possibilitin el present i el futur com a societat plena.

Del Govern del PP només podem esperar que sigui derrotat: ni les raons ni el diàleg

poden estovar la dreta extrema que representa. Aquest és un objectiu polític paral·lel

al de la llibertat del poble de Catalunya i una contribució indispensable al conjunt dels

pobles d’Espanya i Europa. Avui més que mai llibertat i ruptura són dos termes que no

poden separar-se.

La vicepresidenta del Govern del PP Soraya Sáenz de Santamaria ja ho ha deixat clar,

d’una banda la democràcia està restringida a la seva interpretació de la Constitució del

78 (“fora de la Constitució no parlem de democràcia”, va dir) i per l’altra els garants

d’aquesta lectura són “els dos grans partits” en referència al PP i al PSOE. Per desgracia

el nou Secretari General del PSOE, Pedro Sánchez, ha parlat la darrera setmana en

termes calcats a aquests. El Tribunal Constitucional, respecte a la lectura de la Llei

Catalana de Consultes i el decret de convocatòria de la consulta, és possible que

simplement apliqui de forma displicent aquesta consigna.

Sobre les intencions del Tribunal Constitucional, cal recordar les posicions d’Esquerra

Unida i Alternativa quan va produir-se la sentencia de juliol del 2010 sobre l’Estatut i

les del Grup Parlamentari de l’Esquerra Plural sobre aquest òrgan.

D’una banda dèiem al juliol del 2010 que el TC no té legitimitat democràtica ja que, en

el seu moment, van saltar-se tots els requisits per la seva renovació, però sobretot

perquè la seva composició obeeix a una tendència viciada pel bipartidisme, que es

reparteix bàsicament entre PP i PSOE el nomenament dels magistrats, i per una realitat en què només els poders centrals de l’Estat hi estan representats, no pas els poders

locals ni els autonòmics.

L’Esquerra Plural (IU,ICV-EUiA,CHA) ha afirmat i recordat al Congrés del Diputats en el

debat sobre el TC citant a un dels pares de la Constitució del 1978 en nom llavors del

PCE-PSUC, Jordi Solé Tura:

“Hem creat un organisme que no ha estat elegit per l’electorat, que no es directament

controlable, que té una duració en quan a l’exercici dels seus càrrecs per part dels

jutges molt superior al d’una legislatura, de manera que podria perpetuar majories no

existents, que se situa per sobre de l’electorat i podria acabar invalidant la mateixa

activitat del Parlament… Hem sembla absolutament contrari a la filosofia de la

Constitució que aprovem, que diguem aquí que, efectivament, el centre de gravetat no

se situarà allí on han dit els milions d’electors, si no que se situarà en un tribunal

incontrolable”

Dit això el 19 de setembre de 1979, en el Ple del Congrés que debatia les esmenes

introduïdes pel Senat a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional

També es una posició de l’Esquerra Plural apuntar les:

“deficiències de l’article 159 de la Constitució respecte al nomenament dels dotze

magistrats del Tribunal Constitucional. La interpretació i execució d’aquesta norma

s´ha convertit en un reforçament dels criteris i mecanismes bipartidistes de

repartiment, bàsicament entre PP i PSOE dels magistrats que accedeixen al TC, i la

pluralitat d’institucions que representen la plurinacionalitat real d’Espanya està vetada

en la seva participació real.

La interpretació i execució d’aquest article de la Constitució ha permès que avui la

composició del TC obeeixi més a criteris partidistes que a mèrits professionals, com un

únic expert en Dret Constitucional i amb currículums de dubtosa trajectòria jurídica

especialitzada davant dels reptes dogmàtics als quals el TC està sotmès.

Els aspectes de renovació (o més ben dit la falta de renovació) se sumen al dilatat

període en el càrrec i a les mes que dubtoses maniobres de recusació que han

ennuvolat el prestigi del Tribunal.

Per tot això podem afirmar que els reptes als quals s’enfronta el TC al nostre país no

poden ser resolts ni amb improvisació sense Projecte Constituent de fons ni amb

regressions a la mida d’una lectura constitucional que ens retrotrau a períodes

anteriors a 1978.

A la passada legislatura el Partit Popular des de la oposició va intentar i va aconseguir

utilitzar al TC com ariet contra una lectura federalitzant de la Constitució de 1978 en el

tràmit de l’Estatut de Catalunya, que evidentment no van aplicar-se, i ens n’alegrem, a

d’altres textos estatutaris semblants.

Sense entrar en la campanya prèvia d’assalt contra aquest text estatutari per

aconseguir un grapat de vots sembrant la discòrdia i l’enfrontament entre els pobles d’Espanya, la sentència del TC contra l’Estatut referendat pel poble de Catalunya està

en l’origen del conflicte de legitimitats que llavors es va produir i que avui persisteix”

Així doncs els Tribunal Constitucional, tal com ja va demostrar el juliol del 2010, en el

tema de Catalunya es jutge i part i només un procés constituent basat en una ruptura

democràtica constituirà un nou Tribunal Constitucional veritablement Democràtic,

Plural i Representatiu de la Plurinacionalitat.


————————————————————————————————————————————————————————————————–


EUiA propone que, ante la oposición del Gobierno Central del PP y del PSOE a la Consulta del 9-N y ante una posible acción contraria a la misma por parte del Tribunal Constitucional, la respuesta en Catalunya sea unitaria, pero no unitaria para aceptar y doblegarnos a la acción del centralismo, sino una respuesta unitaria por la ruptura democrática con el orden político y el modelo de estado impuesto por los pactos bipartidistas de la Transición y por el orden borbónico que los sustenta.

Es necesario que las fuerzas sociales y políticas de Catalunya y la ciudadanía crítica diversamente organizada desarrollen alianzas y complicidades entre organizaciones y personas que luchan contra la austeridad y por el respeto a la libre decisión del pueblo de Catalunya sobre su futuro político. De este tándem surge la alternativa en Catalunya, y con este tándem debemos operar en el resto del Estado español y también en Europa, para encontrar las complicidades que nos posibiliten el presente y el futuro como sociedad llena.

Del Gobierno del PP sólo podemos esperar que sea derrotado: ni las razones ni el diálogo pueden ablandar la derecha extrema que representa. Y éste es un objetivo político paralelo al de la libertad del pueblo de Catalunya y una contribución indispensable al conjunto de los pueblos de España y Europa. Hoy más que nunca libertad y ruptura son dos términos que no pueden separarse.

La vicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría ya lo ha dejado claro, por un lado la democracia está restringida a su interpretación de la Constitución del 78 (“fuera de la Constitución no hablamos de democracia”) y por otro los garantes de esta lectura son “los dos grandes partidos”, en referencia al PP y al PSOE. Por desgracia el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha hablado la última semana en términos calcados de éstos. El Tribunal Constitucional, en su la lectura de la Ley Catalana de Consultas y del Decreto de Convocatoria de la Consulta, es posible que simplemente aplique de forma displicente estas consignas.

Sobre las intenciones del Tribunal Constitucional hay que recordar las posiciones de EUiA cuando se produjo la sentencia de julio de 2010 sobre el Estatuto y las del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural sobre este órgano.

Por un lado decíamos en julio de 2010 que el Constitucional no tiene legitimidad democrática ya que, en su momento, se saltaron todos los requisitos para su renovación. Pero sobre todo porque su composición obedece a una tendencia viciada por el bipartidismo, que se reparte básicamente entre PP y PSOE el nombramiento de los magistrados, y por una realidad en la que sólo los poderes centrales del Estado están representados en el tribunal, no los poderes locales ni los autonómicos.

La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) ha afirmado y recordado en el Congreso de los Diputados en el debate sobre el TC citando a uno de los padres de la Constitución de 1978 en nombre entonces del PCE-PSUC, Jordi Solé Tura:

“Hemos creado un organismo que no ha sido elegido por el electorado, que no es directamente controlable, que tiene una duración en cuando el ejercicio de sus cargos por parte de los jueces muy superior al de una legislatura, por lo que podría perpetuar mayorías no existentes, que se sitúa por encima del electorado y podría acabar invalidando la misma actividad del Parlamento… Parece absolutamente contrario a la filosofía de la Constitución que aprobamos. Digamos aquí que, efectivamente, el centro de gravedad no se situará allí donde han dicho los millones de electores, sino que se situará en un tribunal incontrolable.”

Dicho esto el 19 de septiembre de 1979, en el Pleno del Congreso que debatía las enmiendas introducidas por el Senado a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

También es una posición de la Izquierda Plural apuntar las:

“Deficiencias del artículo 159 de la Constitución respecto al nombramiento de los doce magistrados del Tribunal Constitucional. La interpretación y ejecución de esta norma se ha convertido en un reforzamiento de los criterios y mecanismos bipartidistas de reparto, básicamente entre PP y PSOE, de los magistrados que acceden al TC, y la pluralidad de instituciones que representan la plurinacionalidad real de España está vetada en su participación real.

La interpretación y ejecución de este artículo de la Constitución ha permitido que hoy la composición del TC obedezca más a criterios partidistas que a méritos profesionales, como un único experto en Derecho Constitucional y con currículos de dudosa trayectoria jurídica especializada ante los retos dogmáticos a los que el TC está sometido.

Los aspectos de renovación (o mejor dicho la falta de renovación) se suman al dilatado periodo en el cargo y a las más que dudosas maniobras de recusación que han nublado el prestigio del Tribunal.

Por todo ello podemos afirmar que los retos a los que se enfrenta el TC en nuestro país no pueden ser resueltos ni con improvisación, sin Proyecto Constituyente de fondo, ni con regresiones a la medida de una lectura constitucional que nos retrotrae a períodos anteriores 1978.

En la pasada legislatura el PP, desde la oposición, intentó y consiguió utilizar el TC como ariete contra una lectura federalizante de la Constitución de 1978 en el trámite del Estatuto de Catalunya, que evidentemente no se aplicó, y nos alegramos, a otros textos estatutarios similares.

Sin entrar en la campaña previa de asalto contra este texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España, la sentencia del TC contra el Estatut refrendado por el pueblo de Cataluña está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y que hoy persiste.”

Así pues el Tribunal Constitucional, como ya demostró en julio de 2010, en el tema de Catalunya es juez y parte. Y sólo un proceso constituyente basado en una ruptura democrática constituirá un nuevo Tribunal Constitucional verdaderamente democrático, plural y representativo de la plurinacionalidad.


Font: El Bloc de Joan Josep Nuet

Etiquetes de comentaris:


divendres, 26 de setembre de 2014


dijous, 25 de setembre de 2014Intervención en el Congreso sobre los Dialogos de Paz sobre el conflicto armado colombianoIntervención en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso sobre los Dialogos de Paz en La Habana entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC


El señor NUET PUJALS: En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al Gobierno de Noruega y al Gobierno de la República de Cuba que se han convertido en verdaderos garantes en estos momentos de una mediación que evidentemente avanza a un ritmo de éxito y que esperemos que en los próximos meses puedan traernos la buena noticia de una resolución negociada del conflicto. Evidentemente, vivimos un momento histórico. Estamos ante el conflicto armado más antiguo de toda América Latina y por primera vez, después de muchos decenios de enfrentamiento, tiene los visos reales de ser resuelto. Nosotros, evidentemente, no apoyamos al Gobierno de Colombia, apoyamos el diálogo entre el Gobierno de Colombia y las organizaciones armadas que están en estos momentos negociando en La Habana, y por eso hemos firmado la proposición no de ley que hoy traemos a esta Comisión. A ello sin duda ha ayudado la división de la oligarquía colombiana más importante de los últimos decenios, como ha expresado el enfrentamiento profundo de dos modelos de sociedad, entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, este expresidente cada día más cerca de sentarse en el banquillo por su vinculación a los grupos paramilitares y al narcotráfico colombiano. Por tanto, ha sido sin duda esa profunda división la que ha permitido que se inicie realmente un diálogo con los grupos armados con perspectiva de solución del conflicto.

Evidentemente, este diálogo está basado en varios aspectos que me gustaría destacar; en primer lugar, la plena participación política en Colombia, en estos momentos no garantizada. A lo largo de decenios, sindicalistas, activistas políticos, defensores de derechos humanos, campesinos han sido masacrados y asesinados por un poder paramilitar que en muchas ocasiones ha tenido vínculos profundos con la policía y con el ejército colombiano y, por tanto, no ha podido expresar de forma libre su opinión política, y sin duda esta participación política debe ser garantizada para aquellos grupos y sectores colombianos que hasta ahora no han podido desarrollarla. Por supuesto, la reparación de las víctimas. Se ha avanzado. Antes se ha citado ya -no voy a repetirlo- la ley de reparación sobre las víctimas, que por su número es una de las cifras que nos sorprenden. Finalmente todo el tema de la restitución de tierras y los desplazados, millones y millones de personas desplazadas en el marco de Colombia. Es un tema importante.

Después del posible acuerdo, una nueva Colombia puede empezar a andar, basada en los derechos humanos, la justicia social y la libertad política. Estas conversaciones, por tanto, son una buena noticia y sin duda tienen el voto favorable por parte de nuestro grupo parlamentario.


Font: El Bloc de Joan Josep Nuet

Etiquetes de comentaris:
dimecres, 24 de setembre de 2014


dimarts, 23 de setembre de 2014
dilluns, 22 de setembre de 2014


diumenge, 21 de setembre de 2014divendres, 19 de setembre de 2014
dijous, 18 de setembre de 2014

Sahara Occidental: Carta abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre Euromediterránea de Madrid

Carta abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre Euromediterránea de Madrid


La reunión, en la que participarán trece países, se centrará en el conflicto de Oriente Próximo y Libia pero también se tratará la situación de otros estados del Norte de África incluido el Sahara Occidental.


La paciencia del Pueblo Saharaui, que desde hace más de cuatro decenios mantiene una perseverante lucha contra la ocupación ilegal de su país -el Sahara Occidental- por el Reino de Marruecos, parece que no tiene límite. Diariamente el ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen con brutalidad a la población saharaui, que resiste con dignidad y determinación en su lucha para recuperar la libertad y construir un futuro en libertad, paz y democracia.


Los conflictos armados en que están implicados movimientos de liberación nacional reconocidos por las Naciones Unidas tienen la consideración de conflictos armados internacionales, en aplicación del artículo 1.4 del Protocolo I de 1977 a los Convenios de Ginebra. Y aunque el Derecho Internacional no les reconoce expresamente el derecho a usar la fuerza armada, tampoco se lo prohíbe, toda vez que numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas han reiterado la legitimidad del uso de la fuerza por parte de los movimientos de liberación nacional.


Nadie quiere eso y mucho menos el Pueblo Saharaui, pero nadie podrá hacer a este pueblo responsable si se ve obligado a tomar una drástica decisión que sería una tragedia anunciada tras años y años de espera pacífica y esperanza en la negociación auspiciada por la ONU. Cada vez que el Pueblo Saharaui renueva su confianza en unas instituciones internacionales y multilaterales que se muestran tan remisas en su compromiso con la legalidad internacional da prueba de su paciencia y capacidad de sacrificio, lo que exige una respuesta adecuada de los países integrantes de estos organismos.


La lucha por hacer valer su derecho sobre una tierra que les fue arrebatada en 1975, la paciencia y la resistencia, la fe en la justicia y en la razón, es lo que ha hecho que las y los saharauis, sigan confiando en la búsqueda de una solución pacífica y definitiva, a pesar de las promesas reiteradamente incumplidas. Mientras el Plan de Paz siga estancado y en el Sáhara ocupado se produzcan graves violaciones de los derechos humanos, no duden que si finalmente se le intenta impedir decidir libremente su futuro mediante un Referéndum de autodeterminación, en los términos que establecen las Resoluciones de las Naciones Unidas, nadie le podrá acusar de no haber explorado todas las vías pacíficas imaginables para poner fin a su sufrimiento. Al Pueblo Saharaui se le está robando el futuro con la negación de la legalidad internacional y, como a tantos pueblos que estuvieron bajo el yugo colonial, le están empujando a tomar otro camino.


Las Naciones Unidas consideran que el conflicto del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización, se halla inscrito en la lista de territorios no autónomos y su situación es periódicamente discutida en la Comisión de Descolonización de la Asamblea General. Las Naciones Unidas y sus Estados miembros tienen la responsabilidad principal en materia de descolonización. El mantenimiento por la fuerza de una situación colonial puede constituir uno de los supuestos susceptibles de determinar la aplicación por el Consejo de Seguridad de todas las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.


El Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia. Mientras el pueblo saharaui no pueda decidir libremente su futuro, España seguirá siendo responsable moral y políticamente del sufrimiento y de la violación permanente de los DD HH en el Sahara Occidental.


Una cosa es clara: la solución legítima y democrática vendrá inexorablemente del respeto a la voluntad del pueblo saharaui, dado que el estatuto definitivo del territorio del Sahara Occidental es prerrogativa exclusiva de su pueblo. El Frente POLISARIO decidió sustituir las armas por las urnas, en la confianza de que las Naciones Unidas serían capaces de llevar a buen término una descolonización inconclusa del Sahara Occidental, la última colonia de África.


El Sahara Occidental sigue esperando, pues, una solución justa y duradera. La que ofrece Marruecos carece de ambas cosas, lo que conlleva no solo a una prolongación del sufrimiento de un pueblo inocente, sino también a una degradación de la seguridad regional, factor que permite a redes criminales actuar con notable grado de impunidad.


Es posible diseñar una solución en unas pocas horas de democracia a través de la organización de un referéndum de autodeterminación ya que el censo está confeccionado por las Naciones Unidas. No se trata de un conflicto étnico ni de un conflicto religioso o el de dos pueblos por un solo territorio. Es un caso claro de ocupación ilegal y por la fuerza de un territorio. No descansaremos hasta que se haga justicia y este pueblo amigo pueda vivir en paz en su tierra, unidas sus familias, sin muros y minas que se lo impidan.


El Sahara Occidental no puede esperar y la responsabilidad de lo que pueda pasar es de los países que deciden en el seno de las Naciones Unidas.


CEAS-Sahara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara)


15 de septiembre 2014


Font: El Bloc de Joan Josep Nuet

Etiquetes de comentaris:
dimecres, 17 de setembre de 2014


Intervención ante Margallo en el Congreso sobre la OTAN, Ucrania, Libia, Palestina, Siria e Irak

A continuación, en nombre del Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: En primer lugar, señor ministro, quiero agradecerle su comparecencia a la vuelta de vacaciones.

La intervención que ha hecho hoy, si la del 31 de julio en esta misma sala antes de marcharnos de vacaciones hablando del conflicto de Gaza y hablando de Ucrania, nos dejó preocupados, la intervención que nos hace hoy aún nos asusta un poquito más. Usted que ha tomado fuerzas -espero- en estas vacaciones ha venida aquí tocando los tambores de guerra. Fuera del lenguaje diplomático correcto y fuera de los tecnicismos ¿qué nos propone en su intervención? En primer lugar, nos propone que normalicemos el tema de guerra en Europa, porque la guerra en Ucrania es guerra en Europa; en las fronteras de Europa si queremos, pero en Europa. Por un lado, guerra comercial, a la cual España se apunta a pesar de nuestros agricultores, evidentemente. Y, en segundo lugar, guerra física, porque los acuerdos de la cumbre de la OTAN en País de Gales, a los cuales España ha accedido, evidentemente no son promesas de paz ni cartas de amor. Son propuestas de guerra; son propuestas agresivas para enseñar la pistola encima de la mesa a Rusia y pensar que esa es la estrategia mejor para resolver el conflicto de Ucrania.

Nos propone también guerra en Irak. Ya sé que ustedes, en el Partido Popular, tienen con Irak una espinita clavada y les gustaría volver allí para recoger los laureles que se dejaron en su momento. (Protestas). Evidentemente, la solución para Irak no es la coalición liderada por Estados Unidos que promete más bombas masivas para el destrozado pueblo iraquí. Por tanto, España no debería no solo no enviar ni un soldado sino tampoco participar en los compromisos que parece que ya ha tomado, sea la utilización de nuestras bases, el equipamiento, el material, etcétera, que usted ha descrito mínimamente. Ya veremos cómo evoluciona el conflicto.

Del tema de Siria y del tema de Libia, el gran problema, señor ministro, es que ahora no saben cómo resolver la que han liado, en primer lugar, con la invasión de Libia que, en su momento, ya fue un importante conflicto diplomático engañando a parte de la comunidad internacional y usando -¿se acuerda?- la protección del espacio aéreo para encubrir una invasión y un derrocamiento de un gobierno, como si fuésemos -se lo dije julio- piratas del Caribe, en este caso, piratas del Mediterráneo. Sí, España tiene en todo esto una parte pequeña. Como dijo en su día un importante dirigente de la izquierda española: Somos una ruedecilla de la estrategia geopolítica que otros deciden. Y nosotros estamos como fiel escudero siempre allí prestos a recibir órdenes y acatarlas de forma sumisa, señor ministro; también en Libia. Y también en Siria, donde es verdad que, gracias a la oposición una parte de la comunidad internacional, no ha habido invasión; una invasión prometida. Ya veremos cómo acaba también el conflicto iraquí y si esa coalición no es una espada de doble filo para Irak y, tal vez, para algún otro país cercano.

De momento no hablamos de Irán, por suerte. La multiplicación de escenarios hace difícil pensar que se siga con los planes que se tenían -y que, posiblemente, no se han olvidado- de intervención militar con el tema de Irán. Evidentemente, no hemos hablado hoy tampoco de Afganistán, donde tenemos aún soldados españoles y, evidentemente, Palestina es un conflicto olvidado. Ha quedado claro en su intervención. Las buenas palabras de siempre, señor ministro, pero evidentemente nada cambia. Israel sigue con su hoja de ruta hasta que consiga -y cada vez está más cerca- impedir físicamente la idea de dos estados; y cada día está -repito- un poquito más cerca.

Entro en algunas consideraciones. La cumbre de la OTAN, celebrada el País de Gales los días 4 y 5 de septiembre, como objetivo apremiante, la implementación del plan de preparación de la actuación que significa la creación y el despliegue de unidades de intervención rápida, no en cualquier país, señor ministro, Polonia, Países Bálticos, Rumania y Bulgaria. Por tanto, se pretende seguir con la implementación y aunque se habla de que no va a haber bases permanentes, la Fuerza de Intervención Rápida se va a establecer de forma permanente en distintos países que rodean a Rusia. Por tanto, estamos hablando de una estrategia militar y de una estrategia ofensiva. Se lo dijo muy bien el presidente Barack Obama al señor Poroshenko cuando tuvieron ocasión y le recordó lo que iba a hacer Estados Unidos. Sobre esto que le voy a leer ahora mismo, yo le pregunto: ¿estamos de acuerdo, señor ministro? ¿España está de acuerdo con este tipo de política? La política del Gobierno de Estados Unidos consiste en fortalecer su presencia militar en Europa, al tiempo que anuncia que solicitará al Congreso norteamericano la aprobación de un presupuesto especial de cerca de 1.000 millones de dólares para el propósito de la mejora y ampliación de la presencia militar en Europa. Insta a los miembros de la OTAN -por tanto, nos insta, señor ministro- a incrementar los recursos destinados al desarrollo militar, además de informar de sus proyectos de colaborar con países muy concretos: Ucrania, Georgia y Moldavia. Evidentemente también recordó el envío de los doce F-16 a Polonia. ¿Qué cree que va a contestar Rusia ante eso? ¿Qué cree de verdad que va a ocurrir ante este despliegue de la política de Estados Unidos y de la OTAN, que en definitiva es la política de Estados Unidos secundada por algunos países como España? Pues nada bueno casi con toda seguridad, como posiblemente ocurriría si en las narices de Estados Unidos le estuviesen colocando una propuesta militar de estas características. Por tanto, diga las cosas por su nombre, señor ministro. Qué es lo que aprobó España y qué es lo que acordó el presidente de este Gobierno en el País de Gales en el encuentro de la OTAN, si es que le dieron opción a opinar.

No voy a repetir mi intervención de julio sobre cuál es la profundidad del conflicto de Ucrania y cuáles son sus vías de resolución, pero no vamos por buen camino, a pesar de los esfuerzos de la señora Merkel -muy interesada en el acuerdo entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea- por encontrar vías de salida y de diálogo. Sin embargo, esas vías son continuamente torpedeadas, señor ministro, por otros intereses estratégicos. La Unión Europea tiene que tener claro que el caso de Ucrania y nuestra relación con Rusia es una alianza estratégica desde todos los puntos de vista: histórico, comercial, geopolítico, etcétera. Por tanto, no puede dar apoyo de ninguna de las maneras a esta estrategia suicida, porque solo nos lleva a incrementar el conflicto como si estuviésemos de nuevo en los peores tiempos de la guerra fría.

Con el tema de Palestina es muy sencillo… En primer lugar, el fin del bloque es clave sobre la Franja de Gaza. En este momento hay 1,8 millones de palestinos atrapados. Hay falta de combustible, falta de electricidad, una carencia total de agua potable por problemas de suministro de piezas, así como impedimentos para que materias primas, como por ejemplo el cemento, lleguen a la Franja de Gaza. Por eso, en este momento no se puede llevar la reconstrucción adelante porque el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza sigue. En segundo lugar, hay que llevar a juicio a los responsables de los crímenes de guerra que en Gaza se han desarrollado. Si olvidamos de nuevo a los miles de muertos, dentro de poco tiempo -como usted dijo también que podía pasar en julio porque era un conflicto recurrente- volveremos a discutir una nueva invasión israelí en Gaza. Evidentemente, no hablamos de Cisjordania donde siguen los planes de expansión de Israel a través de las colonias, pero también a través de un nuevo plan de ocupación y de seguridad de tierras que priva al pueblo palestino de partes de ese minúsculo ya territorio en este momento. Ante eso, ¿qué decimos?, ¿qué hacemos? Es complicado.

Y evidentemente, respecto a la venta de armas a Israel, España no debería venderle ni una bala. Señor ministro, la bala que le vendemos a Israel acabará en la cabeza de un niño palestino (Un señor diputado: ¡Toma ya!); esto es así.

Para acabar, quiero mencionar el tema de Irak. En primer lugar, hay que señalar que el sectarismo del Gobierno Maliki es en gran parte responsable de la situación en la que estamos, Gobierno profundamente sectario y profundamente corrupto que ha llevado a Irak al principio, igual que ocurre en Libia, de Estado fallido. La solución, no son, repito, más bombas; la solución es entender, por ejemplo -y acabo con esto-, que la oposición al actual Gobierno de Irak no es solo -ni muchísimo menos- el Estado Islámico. El Estado Islámico es un fantoche necesario en muchas ocasiones para justificar la intervención, señor ministro. Hay mucho más que el Estado Islámico en Irak, como fuerzas de oposición al actual Gobierno de Irak, fuerzas con las que deberíamos mantener todo tipo de relaciones, no solo, como dice usted, con el legítimo Gobierno de Irak, y eso de legítimo me lo tendría que explicar porque existen más que dudas sobre su legitimidad democrática.

Acabo con este tema. Podríamos hablar mucho más, ministro, pero espero que esté pronto de vuelta a la Comisión porque, como puede comprobar, las cosas están peliagudas.


Font: El Bloc de Joan Josep Nuet

Etiquetes de comentaris:
dimarts, 16 de setembre de 2014dilluns, 15 de setembre de 2014
diumenge, 14 de setembre de 2014dissabte, 13 de setembre de 2014divendres, 12 de setembre de 2014


dijous, 11 de setembre de 2014dimecres, 10 de setembre de 2014
Declaració del Partit dels i les Comunistes de Catalunya en motiu de la Diada de l’11 de setembre de 2014

L’11 de setembre d’enguany, els carrers de Barcelona tornaran a omplir-se de centenars de milers de persones per a reclamar sobirania i democràcia. La commemoració tindrà enguany una importància afegida. En primer lloc perquè es commemoraran els 300 anys de la derrota catalana contra els exèrcits borbònics que van donar lloc a la Diada. En segon lloc, perquè hi arribem en un context de completa mobilització popular per la consulta del 9 de novembre.
Més informació »


dimarts, 9 de setembre de 2014

Conferència “Nova política per a un nou país, camins de ruptura democràtica” (versiones en catalan y castellano)Nova Política per a un Nou País

Camins de ruptura democràtica


La tardor de l’any 2014 serà protagonitzada per l’acceleració de la crisi política del model de la segona restauració borbònica que esdevé de forma clara a partir de la primavera del 2010.

Sabem que les forces polítiques, econòmiques i socials que intenten preservar el model d’acumulació i domini sorgit de la Transició del franquisme a la democràcia tenen encara una enorme capacitat de resistència i d’hegemonia de pensament, però ara és el moment de treballar per configurar una nova correlació de forces que possibiliti la resistència i la victòria dels interessos populars.

Les conseqüències de la crisi econòmica, amb les seves accions de despossessió massiva, la crisi de la Monarquia i el sistema dinàstic de partits, així com les repercussions dels cassos de corrupció com “Pujol” i d’altres, afegiran als esdeveniments del 11 de setembre i 9 de novembre un rerefons transcendent enmig d’un cicle electoral de canvi que ha de representar una derrota de les dretes (o no) al llarg del 2015.

Aquesta derrota electoral-institucional de les dretes és necessària perquè els recursos públics gestionats en mans conservadores estan sent d’una banda utilitzats de forma sistemàtica i planificada per enfortir els seus aparells ideològics i polítics (amb corrupció inclosa) i per altra s’acaben privatitzant els espais i serveis públics indispensables per a la tasca socialitzadora del pensament d’esquerres que pensa i repensa les necessitats col•lectives i la cultura del bé comú.

Les relacions laborals i la força del treball ja mereixerien una preocupada reflexió a part, per la consolidació de la desocupació, la precarització, la pobresa i la pèrdua generalitzada de drets de forma ja permanent (i no momentània com encara fins ara s’afirmava) com a característica de la pretesa sortida de la crisi.

No estic plantejant la reedició del Govern d’Esquerres a Catalunya, o un Govern del PSOE a Espanya amb suports de l’esquerra real. Les experiències del passat han mostrat totes les seves limitacions,. Ara cal un govern de la gent per la gent, superant la vetusta dinàmica dels partits que fins ara han estat el pal de paller del sistema dinàstic i on hem d’incloure al PP, al PSOE, a CiU i a les falses alternatives del propi sistema perquè res important canviï, UPyD i C’s.

Hi ha una altra raó necessària per urgir un canvi d’orientació: ens estem quedant sense país; país entès com a projecte col•lectiu que identifica uns béns materials i un projecte social i ambiental de convivència pensat per (a) la majoria de la ciutadania. La crisi està sent utilitzada per canviar el model social i ambiental, també per a una involució democràtica i del model d’Estat que coneixíem fins el moment. Tot indica que la Catalunya, l’Espanya i l’Europa que es projecten res tenen a veure amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i sostenibilitat pels quals van lluitar i van morir els nostres avis i els nostres pares i mares.

Ara fa un any i en aquest mateix lloc llençava la proposta d’una República Catalana com a proposta de Nou Federalisme i afirmava que:

“Catalunya ha de poder decidir lliurement i democràticament llur encaix com a poble amb d’altres pobles d’Espanya i Europa, però com molt bé afirmava el federalista i republicà Pi i Margall: “Entre sobirans només hi pot haver pactes”. Per tant cal dir que igual que dibuixem noves perspectives socials i democràtiques per al nostre poble, és evident que aquest anhela també un nou marc de convivència amb d’altres pobles veïns. I si la restauració borbònica ja no és garantia de desenvolupament social i democràtic, tampoc el marc de l’Estat de les Autonomies ho és de la dimensió nacional de Catalunya. Estic convençut que a Catalunya les esquerres socials i polítiques podem articular una proposta popular que, des d’una República Catalana per a la majoria social del país, obri un nou marc social i polític. També estic convençut que aquesta República Catalana pot establir un nou marc de convivència amb els pobles d’Espanya i influir i aportar una redefinició radical de l’actual procés d’integració europeu.”

La crisi política, una oportunitat per fer net amb el sistema polític sorgit de la Transició. Felip VI i Jordi Pujol

Els casos generalitzats de corrupció corrouen als partits del sistema, al PP a Madrid, Balears, València, Galícia amb Gurtel i Bárcenas; al PSOE amb Pretòria, Mercuri i els ERO d’Andalusia; i CiU ja acumula els casos Treball, ITV, Palau i ara el cas Pujol.

La crisi dels partits dinàstics és la crisi de la Monarquia Borbònica, i la crisi del sistema polític, econòmic i territorial dissenyat al 1978 basat en oblits i silencis còmplices. Es va sacrificar la memòria; es va dissenyar un sistema polític-electoral bipartidista (amb la participació de PNB i CiU); es va desenvolupar un sistema de finançament de partits basat en la corrupció i l’espoli dels béns públics; la cultura especulativa i rendista va substituir bona part de la cultura productiva i el desenvolupament irracional va urbanitzar i cobrir d’infraestructures innecessàries part del nostre territori amb la seves conseqüents corrupteles.

La Monarquia com a garant del sistema. Com afirma el constitucionalista Javier Pérez Royo, el poder constituent a Espanya mai s’ha estès a la institució monàrquica. La Monarquia ha estat sempre un element previ i indisponible per al poder constituent. Abans de 1931 a Espanya no hem tingut un estat constitucional, sinó una monarquia espanyola acompanyada d’una Constitució. Tal i com ell encertadament assenyala, allò que dificulta la supervivència de la monarquia no són tant els errors que aquesta hagi pogut cometre (evidents en el darrer període), sinó l’esgotament del sistema polític amb el qual es va fer la Transició, dissenyat per garantir l’assentament de la Restauració. L’objectiu era la Restauració i per això el tipus de democràcia feble que es va dissenyar estava al servei d’aquesta.

L’exercici del poder constituent del poble espanyol el 1978 va comportar que la Monarquia no va poder sotmetre’s a discussió, només es van poder prendre decisions sobre la seva configuració constitucional.

El text aprovat per les Corts va ser sotmès a referèndum el 6 de desembre de 1978, però no per exigència del propi constituent, sinó perquè el text constitucional tenia el seu origen en la Llei per a la Reforma Política, que havia estat aprovada com a Llei Fonamental del Règim de Franco, i la seva derogació o reforma exigia referèndum. El referèndum del 6 de desembre de 1978 va ser un acte de liquidació de les Lleis Fonamentals, però no de legitimació de la monarquia. Comportava la incorporació de la monarquia a la fórmula de govern que la Constitució establia, però no era aquesta incorporació el que havia estat objecte del debat constituent i el que específicament es sotmetia a referèndum.

La Monarquia, el sistema polític i el model econòmic han esdevingut un tot i ara tot això està en crisi i és qüestionat.

Avui sabem, a partir de les evidències, que com a mínim el PP, el PSOE i CiU han fruït de sistemes de finançament irregular i il•legal que els han permès mantenir la cursa electoral els darrers 35 anys, ajudats per una Llei Electoral feta a mida del bipartidisme com a sistema de repartiment del poder que penetra els poders executiu, legislatiu i judicial.

Avui sabem que en anar-se perdent la força unificadora de la doctrina de la Transició (basada com hem dit en el silenci de la complicitat compartida i en l’opacitat davant l’opinió pública no trencada generalment pels mitjans informatius) anem coneixent episodis sinistres, com per exemple el finançament irregular de la campanya a favor de l’OTAN del PSOE, les xarxes mafioses i corruptes del PP, el finançament de l’operació reformista de Miquel Roca i darrerament la veritable història de la família Pujol.

Els casos de corrupció i l’aplicació sistemàtica de les portes giratòries dins de Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya ja són una evidència en aquest moment. L’únic impediment que aquets afers i d’altres del PP acabin amb judici, condemna i presó és la colonització partidista i la falta de democratització del sistema judicial del nostre país, on els jutges que s’atreveixen a qüestionar la impunitat del franquisme, les xarxes de corrupció entre empresaris i polítics o els negocis de la Família Reial són demonitzats, vetats o sancionats pel propi poder judicial o pels potents mitjans de comunicació de la dreta extrema que crea les condicions d’aïllament social.

El cas Pujol està fent molt de mal a Catalunya i l’hem d’utilitzar per no tornar a cometre com a societat els mateixos errors un altre cop. Per l’assimilació que es va fer des de les institucions governades per CiU i per la societat civil construïda al voltant del discurs i els recursos de la dreta nacionalista de que CiU, Pujol i Catalunya eren la mateixa cosa, es va construir un model de país i de societat que, a canvi d’un increment de l’autogovern, reproduïa un model econòmic, polític i cultural profundament conservador. Tor això amb el suport del PP i PSOE, que obtenien els compromisos d’estabilitat, complicitat i governabilitat que CiU els oferia a Madrid i Europa, com els pactes de la Transició estipulaven.

Tot això s’ha acabat, i encara que l’estratègia de la família Pujol sigui la contaminació de proves defensant el secret bancari – aquell que permet rentar i blanquejar els beneficis de la prostitució, la droga, l’extorsió, el crim organitzat i la corrupció en paradisos fiscals – el referent polític i moral del model de nacionalisme conservador que representa Pujol i CiU estan esgotats. Que la dreta de Madrid i la caverna comunicativa no canti, però, victòria: Pujol és un dels seus, com molt bé assenyalava el diari ABC el 1985 anomenant-lo “espanyol de l’any”, perquè Pujol i CiU formen part d’aquest passat i les formes de robar de Pujol o Bárcenas s’assemblen com dues gotes d’aigua.

Així doncs el futur de Catalunya no pot passar per CiU, com evidentment no passa pel PP o pel PSOE de l’article 135 de la Constitució i la negativa al dret d’autodeterminació. No és possible pensar que CiU lideri res: ni la sortida a la crisi ni el dret a decidir ni res liderat per CiU ha de comptar amb forces socials i polítiques d’esquerres, que quedarien contaminades per un model caduc, fracassat i corrupte.

Cal un nou començament, amb forces socials i polítiques i ciutadania crítica emergent de l’experiència de la crisi i del fracàs del model de la Transició, i de cap manera ajudar i mantenir un model corrupte que gesticula sobre la consulta del 9N per procedir al mateix temps a la privatització de la salut i l’educació, a votar les reformes laborals o a posar com a model l’estat sionista d’Israel. L’esquerra que justifica o participa en aquesta agonia queda contaminada per construir un projecte alternatiu de país.

Cal un nou país en una conjuntura de sortida de la crisi i amb una visió ampla de Catalunya, Espanya i Europa

La desacceleració de l’economia alemanya en el segon trimestre d’aquest any ha resultat força important: el retrocés del PIB ha arribat al -0,2%. Itàlia ha entrat de nou en recessió (també amb un -0,2%) i França ha enregistrat un creixement zero que difícilment serà superat amb l’expulsió del Govern del sector d’esquerres del PSF que qüestionava les polítiques d’austeritat. Les xifres de l’Eurozona són calamitoses i van en contra de totes les previsions oficials del FMI, la OCDE, i la Comissió Europea, que anunciaven una reactivació econòmica que no s’està produint.

Aviat, com sostenen economistes com Gabriel Flores i Vicenç Navarro, i seguint aquestes dades i d’altres que afecten a les economies emergents com a gran part de les economies de la OCDE ,les previsions de l’economia mundial que assenyalaven una acceleració del creixement el 2015 respecte al 2014 seran corregides a la baixa. L’Eurozona previsiblement no superarà el baix i precari creixement actual. Tot apunta, també en l’economia espanyola que ara ha crescut un 0,6%, que el creixement econòmic del 2015 serà igual de mediocre que el del 2014 i més reduïts els dos del que es preveia fins ara. Ni tan sols podem excloure un menor creixement el 2015 que el 2014.

Podríem estar entrant en una nova fase recessiva que, si es produeix, seria la tercera en cinc anys i reforçaria la percepció de la continuïtat de la crisi que el Govern de Rajoy intenta negar a base de propaganda. La desacceleració de l’activitat econòmica a l’Eurozona encara representa una robusta tendència objectiva i en el millor dels casos un baix i precari creixement econòmic.

Això seguirà provocant l’augment de la pobresa i l’exclusió social al conjunt de l’Eurozona (que seguirà afectant especialment als països del sud). No és només a causa de la falta de creixement. Sinó també de les polítiques d’austeritat i devaluació salarial que, a més d’impedir un creixement suficient i de qualitat, pretenen seguir afavorint una redistribució de rendes i de patrimonis que perjudica a la majoria de la societat i intenta paralitzar una contestació i mobilització social clau per aconseguir una alternativa d’esquerres a les polítiques d’austeritat i de retallades.

Aquestes dades contrasten amb les expressades en el darrer informe mundial del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), titulat Sostenir el Progrés Humà, Reduir Vulnerabilitats i Construir Resistències, divulgat el passat juliol. Més de 56 milions de persones van sortir de la pobresa extrema a Amèrica Llatina entre 2000 y 2012. Aquest progrés es el resultat de la combinació a bona part d’aquest subcontinent de creixement econòmic, justícia social i polítiques redistributives, i dels canvis polítics progressistes necessaris per facilitar aquestes accions. Tot el contrari del que està passat a la vella i sabia Europa. Per cert, països tan sospitosos com Argentina o Veneçuela lideren aquets reequilibris redistributius.

Per sortir de la crisi, com afirma l’economista Gabriel Flores, Europa ha de deixar de formar part dels problemes i convertir-se en part de les solucions.

Qui pensi que el debat sobre la independència de Catalunya està al marge i és independent de l’evolució d’aquest tema, o practica l’il•lusionisme polític o utilitza el debat sobiranista com a cortina de fum de les seves veritables intencions.

Les polítiques d’austeritat aplicades de forma avantguardista per la dreta catalana han estat connectades de forma plena amb les mateixes polítiques en la seva dimensió europea, i alhora connectades amb l’acció i el discurs conservador que la dreta espanyola desenvolupava a l’Estat Espanyol. Atacs continuats als drets i les conquestes socials, privatització del sector públic i ampli discurs ideològic per poder desenvolupar en l’ambient propens tot tipus de retallades, privatitzacions, agressions i actes de despossessió generalitzada.

A Catalunya s’ha posat en marxa una acció sistemàtica de canvi de model social i territorial i de desballestament planificat i sincronitzat de l’Estat del Benestar i dels Béns Comuns, que té les seves principals fites en:

1. Desfiscalització progressiva de la hisenda pública i augment continuat del frau i l’evasió fiscal. Suport a directives europees i lleis estatals en la línia de l’estabilitat pressupostària i la consolidació fiscal. Sempre han col•laborat en aquest àmbit PP i CiU de forma estreta. Demonització de la despesa pública i foment de nous nínxols de negoci privat en l’àrea pública. El debat sobre el dèficit fiscal s’utilitza en bona mida (existeix un dèficit real) per ocultar el model classista a l’hora d’afrontar la redistribució de la riquesa.

2. Retallades i privatització descarada del sistema públic de salut.

3. Consolidació del sistema educatiu de la doble xarxa amb un traspàs constant de recursos públics del sistema públic a l’escola privada. Retrocés en el sistema públic d’educació infantil i retallades i privatització de la universitat pública.

4. Degradació i pèrdua d’ocupació pública.

5. Degradació per manca de recursos de la xarxa d’ajuda social amb el seu corresponent discurs de criminalització o banalització dels sectors més necessitats. Feminització de la pobresa i retorn al paper subordinat de les dones com a conseqüència de les retallades al sistema públic de cura dels infants i persones grans.

6. Col•laboració plena de la dreta catalana en les polítiques d’agressió als drets laborals.

7. Agressions al territori. Infraestructures de transport, aigua, energia, turisme i polítiques urbanitzadores entre d’altres.


Cal una nova cultura del territori que implica un procés de reapropiació de les nostres vides, i per tant també dels nostres espais vitals. Que aquesta reapropiació ho sigui en clau d’equilibri i contenció no és una qüestió menor, sinó una necessitat de primer ordre. El control de com han de ser els nostres paisatges quotidians, siguin urbans, rurals o naturals, no pot quedar en mans de les grans corporacions privades. El seu encaix requereix una visió integrada del territori. Aquest s’ha d’entendre com un tot dinàmic i no com una simple agregació de peces aïllades.

És per això que cal una planificació democràtica i participativa que neutralitzi el poder absolut que han tingut sobre el territori i els seus habitants les elits econòmiques. El mateix menyspreu que ha operat en part de la cultura empresarial cap als treballadors i que està suposant la destrucció dels drets laborals facilitant la seva explotació salvatge, o cap als veïns empobrits en barris populars sacsejats per l’especulació immobiliària i ara pel turisme massificat sigui a Barcelona, a la Costa Daurada o a la Costa Brava, ha tingut el seu correlat en l’espoliació i destrucció ecològica del territori. Aquest ha estat vist exclusivament com a contenidor d’infraestructures deutores d’un model expansiu i basat en l’acumulació salvatge de capital en poques mans.

Enfront d’això, l’aliança entre moviment social i ciència ha estat clau per a l’aparició d’una ciutadania més sabia, més participativa, més activa, que vol ser protagonista i intervenir en les decisions sobre les dinàmiques i processos que es volen implementar en els llocs on viuen. En molts casos aquests ciutadans organitzats s’han convertit en els autèntics garants dels interessos de tots i del bé comú, per damunt dels interessos privatius. Experiències de lluita contra la MAT, el fracking, la incineració de residus i els abocadors descontrolats o contra les nuclears i els transvasaments representen un model de país avui indispensable per construir l’alternativa, al costat dels que han lluitat per un sistema de salut, d’educació, d’habitatge o de drets laborals i tenen molt clar quin país volen en aquets àmbits.

El programa mínim per governar Catalunya ha de partir de l’experiència de fracàs de les polítiques d’austeritat i retallades i de l’experiència de la contestació i mobilització ciutadana. Qui s’aferri a les lògiques institucionals dels darrers 30 anys, incloent les del tripartit d’esquerres, s’equivoca.

La crisi del 2008 només pot ser entesa com una conseqüència del domini absolut d’una oligarquia que governa l’economia i la política i amb capacitat comunicativa per emmotllar a la seva voluntat les decisions governatives dels Estats i dels organismes internacionals. La progressiva desregulació dels mercats financers, i la separació creixent entre la producció real i els fluxos de capital convertits a si mateixos en mercaderia, expliquen l’espiral sense límit dels productes financers tòxics i la seva perversa lògica de lucre sense mesura, atrapant a empreses i famílies en la trampa del crèdit sense límits.

El resum de tot plegat té a veure amb la democràcia com mecanisme de control, planificació i proposta per organitzar allò que és de tots i totes, allò públic. Com molt bé afirmava en un article recent Joan Subirats, “la democràcia com a –nou- contracte polític i social”.

Es per això que la democràcia es converteix en el pol, en el vèrtex de resposta a la triple crisi que ens ocupa, econòmica i social, política i de model d’Estat. La resposta als tres reptes és més democràcia, i sense més democràcia cap dels tres reptes té solució satisfactòria per a les classes populars.

Algunes propostes per recordar:

1. Combatre l’estratègia de consolidació fiscal. L’estratègia de consolidació fiscal en forma de severs ajustos pressupostaris, per la seva intensitat i terminis, és contraproduent en termes de demanda agregada i ens ha conduït a un estancament econòmic, clarament inestable. Allò sensat en el marc d’aquesta crisi és mantenir l’estímul de la demanda pública i privada fins que l’economia retorni clarament a la senda de la recuperació i assegurar la sostenibilitat de les nostres finances públiques amb una lluita decidida contra el frau fiscal i amb una reforma fiscal en profunditat.

2. Auditoria pública i ciutadana del deute públic. S’entén deute il•legítim com aquell, d’acord amb el dret internacional, contret per l’Estat, la finalitat del qual és fer front a necessitats de tercers privats (com els bancs) sense relació directa amb l’activitat pública normal de l’Estat. Cal incorporar l’aval de l’Estat a operacions vinculades al deute privat com en el nostre cas el rescat bancari. El 2014 el servei del deute que compromet els pressupostos de l’Estat Espanyol arriba a 36.500 milions d’euros.

3. Reforma fiscal progressiva i lluita contra el frau fiscal. El 72% del frau fiscal el realitzen les grans empreses i fortunes. Del frau descobert, hisenda cobra només un de cada sis euros. Cal una reforma fiscal basada en la progressivitat dels trams de l’IRPF, l’equiparació fiscal entre rendes del treball i del capital, la reforma de l’IVA vinculat a un IVA reduït per productes bàsics, la limitació de bonificacions i deduccions fiscals, implementar nous impostos sobre el luxe, implementar un import sobre les transaccions financeres i un impost sobre la riquesa que superi a l’impost sobre patrimoni i modificar el règim de les SICAV i entitats similars. La reforma fiscal del PP és un engany electoral per beneficiar els rics i per donar “moral” electoral a un electorat conservador del PP en declivi.

5. S’ha d’abordar la implementació d’una fiscalitat verda i una nova organització impositiva que, a part dels objectius de progressivitat, sigui articulada com a federalisme fiscal.

Tenim clarament un problema d’ingressos i no de despeses. La crisi, la desfiscalització dels governs del PSOE i del PP (amb la col•laboració i suport actiu de CiU), el frau i l’economia submergida són la base del problema. Ara hem d’afegir la substitució de deute privat per despesa pública, i per tant, per dèficit i deute públic.

Les polítiques d’austeritat pressupostària representen la destrucció de les conquestes de l’estat del benestar i la creació de condicions per a la privatització dels serveis públics. Es tracta de convertir en mercaderies béns que fins ara no ho eren plenament (només en un àmbit reduït). Amb això es recupera la taxa de guany en determinats sectors on ja, amb una visió estratègica, han començat a operar i posicionar-se les grans empreses multinacionals (Acciona, Ferrovial, OHL, etc.), com en els àmbits de la Llei de Dependència, la gestió d’hospitals i d’altres serveis públics de salut, aigua, residus, transport fins ara públic, etc. Aquestes empreses estan ben acompanyades de fons de capital risc estrangers que, per exemple, estan comprant a baix preu als bancs els pisos desnonats per tornar a ser venuts quan el mercat immobiliari repunti.

Ara és el moment de sumar les experiències socials i polítiques de transformació en noves fórmules que superin el caduc model polític de la Transició. Avui les forces polítiques transformadores, les organitzacions socials i la ciutadania crítica han de donar lloc a noves fórmules polítiques de participació política-electoral lligades a la mobilització i amb voluntat d’alternativa a les institucions.

Les forces polítiques transformadores hem de formar part del corrent de fons de canvi, de forma compartida amb milers i milions de persones crítiques que a les eleccions municipals i generals del 2015 han de derrotar a les dretes a pobles i ciutats i també a les Corts de Madrid.

El Parlament de Catalunya i el Govern del país no són diferents, si som capaços de sumar per guanyar pobles i ciutats i si serem capaços de sumar per guanyar el Govern de l’Estat, hem de ser capaços de sumar per guanyar Catalunya. Guanyem Catalunya ha de convertir-se en una realitat política que completi el cicle electoral de canvi, i ha de començar a concretar-se aviat donades les incerteses del calendari electoral català.

11S i 9N, dues fites claus d’aquesta tardor

L’Onze de setembre de 2014 té la fita d’omplir de gom a gom la Diagonal i la Gran Via de Barcelona amb la V multitudinària des d’arreu de Catalunya.

La consulta del 9N es comença a decidir amb la V de l’11 de setembre per poder decidir el proper 9 de novembre i obrir un procés constituent per decidir quin és el país que volem.

La V ha de ser de tots i totes; per tant, és fonamental el compromís participatiu de la ciutadania que expressi el país confrontat a les retallades i a la corrupció i on creixi l’alternativa que el governi de forma adequada a la majoria social realment existent.

No penso ni tinc cap pla alternatiu a votar el 9 de novembre. Crec que especular amb un fracàs de la consulta és una irresponsabilitat. No imagino tampoc cap fet democràtic que pugui substituir l’opinió ciutadana expressada en una consulta i per això s’ha de deixar clar arreu de Catalunya i fora d’aquí que sense consulta no hi ha res i que l’alternativa a la consulta és la consulta.

Deixeu-me que faci avui una crida a les forces socials i polítiques de Catalunya i a la ciutadania crítica diversament organitzada a teixir aliances i complicitats. Aliances i complicitats entre organitzacions i persones que lluiten contra l’austeritat que ens està destrossant i per la oportunitat i respecte a la lliure decisió del poble de Catalunya sobre el seu futur polític. D’aquest tàndem surt l’alternativa a Catalunya, i amb aquest tàndem hem d’operar a la resta de l’Estat espanyol i Europa per trobar les complicitats que ens possibilitin el present i el futur com a societat plena.

Del govern del PP només podem esperar que sigui derrotat: ni les raons ni el diàleg poden estovar la dreta extrema que representa. I aquest és un objectiu polític paral•lel al de la llibertat del poble de Catalunya i una contribució indispensable al conjunt dels pobles d’Espanya i Europa.

La vicepresidenta del Govern del PP Soraya Sáenz de Santamaria ja ho ha deixat clar, d’una banda la democràcia està restringida a la seva interpretació de la Constitució del 78 – “fora de la Constitució no parlem de democràcia” – i per l’altra els garants d’aquesta lectura són “els dos grans partits”, en referència al PP i al PSOE. El Tribunal Constitucional, respecte a la lectura de la llei catalana de consultes i el decret de convocatòria de la consulta, simplement aplicarà de forma displicent aquesta consigna.

Sobre les intencions del Tribunal Constitucional vull recordar les posicions d’Esquerra Unida i Alternativa quan va produir-se la sentencia de juliol del 2010 sobre l’Estatut i les del grup parlamentari de l’Esquerra Plural sobre aquest òrgan.

D’una banda dèiem el juliol del 2010 que el TC no té legitimitat democràtica perquè, en el seu moment, van saltar-se tots els requisits per a la seva renovació. Però sobretot perquè la seva composició obeeix a una tendència viciada pel bipartidisme, que es reparteix bàsicament entre PP i PSOE el nomenament dels magistrats, i per una realitat en què només els poders centrals de l’Estat hi estan representats, no pas els poders locals ni els autonòmics.

L’Esquerra Plural (IU,ICV-EUiA,CHA) ha afirmat i recordat al Congrés del Diputats en el debat sobre el TC citant a un dels pares de la Constitució del 1978 en nom llavors del PCE-PSUC, Jordi Solé Tura:

“Hem creat un organisme que no ha estat elegit per l’electorat, que no és directament controlable, que té una duració en quant a l’exercici dels seus càrrecs per part dels jutges molt superior al d’una legislatura, de manera que podria perpetuar majories no existents, que se situa per sobre de l’electorat i podria acabar invalidant la mateixa activitat del Parlament… Em sembla absolutament contrari a la filosofia de la Constitució que aprovem, que diguem aquí que, efectivament, el centre de gravetat no se situarà allí on han dit els milions d’electors, sinó que se situarà en un tribunal incontrolable”

Dit això el 19 de setembre de 1979, en el Ple del Congrés que debatia les esmenes introduïdes pel Senat a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.

També és una posició de l’Esquerra Plural apuntar les:

“deficiències de l’article 159 de la Constitució respecte al nomenament dels dotze magistrats del Tribunal Constitucional. La interpretació i execució d’aquesta norma s´ha convertit en un reforçament dels criteris i mecanismes bipartidistes de repartiment, bàsicament entre PP i PSOE dels magistrats que accedeixen al TC, i la pluralitat d’institucions que representen la plurinacionalitat real d’Espanya està vetada en la seva participació real.

La interpretació i execució d’aquest article de la Constitució ha permès que avui la composició del TC obeeixi més a criteris partidistes que a mèrits professionals, com un únic expert en Dret Constitucional i amb currículums de dubtosa trajectòria jurídica especialitzada davant dels reptes dogmàtics als quals el TC està sotmès.

Els aspectes de renovació (o més ben dit la falta de renovació) se sumen al dilatat període en el càrrec i a les mes que dubtoses maniobres de recusació que han ennuvolat el prestigi del Tribunal.

Per tot això podem afirmar que els reptes als quals s’enfronta el TC al nostre país no poden ser resolts ni amb improvisació sense Projecte Constituent de fons ni amb regressions a la mida d’una lectura constitucional que ens retrotrau a períodes anteriors a 1978.

A la passada legislatura el Partit Popular des de l’oposició va intentar i va aconseguir utilitzar al TC com a ariet contra una lectura federalitzant de la Constitució de 1978 en el tràmit de l’Estatut de Catalunya, que evidentment no van aplicar-se, i ens n’alegrem, a d’altres textos estatutaris semblants.

Sense entrar en la campanya prèvia d’assalt contra aquest text estatutari per aconseguir un grapat de vots sembrant la discòrdia i l’enfrontament entre els pobles d’Espanya, la sentència del TC contra l’Estatut referendat pel poble de Catalunya està en l’origen del conflicte de legitimitats que llavors es va produir i que avui persisteix.”

Només afegir a aquest anàlisi de l’Esquerra Plural que avui el debat a Catalunya és el d’expressar, sí o sí com a poble, la voluntat sobirana d’autodeterminar-se. I que l’únic debat que sí s’està disposat a fer no és el d’emprendre o no aquesta acció, sinó el de cercar les formes i les condicions polítiques que dotin a l’acció de plenes garanties democràtiques.

Esquerra Unida i Alternativa va acordar a la seva Conferència Política d’octubre del 2013 proposar a les esquerres socials i polítiques catalanes:

“concretar una Via Federal de Lliure Adhesió com a República Catalana per a la majoria social del país, que obri un nou marc econòmic, social i polític, com a forma de concretar les aspiracions de la Nació catalana en connivència amb la resta de pobles d’Espanya. Aquesta República Catalana ha d’establir un nou projecte de convivència comuna amb els pobles d’Espanya. La relació entre la República Catalana i la República Federal Espanyola ha de basar-se en la lliure adhesió en el marc d’una República Federal… defensem la necessitat d’un procés constituent per avançar cap a un model federal d’Estat plurinacional, pluricultural, plurilingüe i republicà, on els pobles puguin decidir lliurament el seu encaix polític.”

Un Procés Constituent per a una República Federal Plurinacional

Ja hem assenyalat que els pactes de la Transició de 1978 han esgotat el seu impuls; és el moment d’afrontar la crisi econòmica, política i de model d’estat retornant la veu i el protagonisme a la ciutadania.

L’única solució per afrontar els reptes de construir un nou projecte de país és la de no tenir por a la democràcia, i apostar de forma radicalment decidida per un procés que doti de més poder polític l’únic sobirà realment existent al nostre país, el poble.

Un procés constituent per construir noves bases econòmiques, polítiques, socials i territorials sobre les quals assentar un projecte comú de convivència entre pobles lliures i iguals. Aquest projecte ha d’estar basat en el respecte veritable als drets humans, alguns d’ells esmentats a la Constitució del 78 i a l’Estatut del 2010, però malauradament no exercits ni respectats en la pràctica, com el treball, la salut, l’educació, l’habitatge, la llibertat d’expressió i manifestació, la participació política o la lliure determinació dels pobles.

Un nou procés constituent que ja ha començat i que no pot ser restringit a una simple reforma constitucional, i molt menys a una reforma constitucional cosmètica i limitada.

La crisi ha revelat la profunditat dels problemes que ens afecten, una vegada la política s’ha agenollat davant els poders econòmics capaços avui de determinar tots àmbits de la nostra vida i de supeditar l’interès col•lectiu i el bé comú al lucre d’elits restringides que decideixen per tots.

El comandament i la planificació de recursos i sectors estratègics de la nostra economia, la superació de les limitacions de lleis electorals i sistemes bipartidistes de repartiment dels poders públics, la privatització de drets i serveis públics com l’habitatge, la salut o l’educació, per no parlar de l’energia, l’aigua o el sol, ens indiquen que, per poder reconstruir aquest projecte comú que fa aigües per diferents vies, són els interessos dels diferents pobles els que han de protagonitzar l’agenda i les propostes de solució.

Un procés constituent al nostre entendre és un procés federatiu i republicà. República entesa no només com un canvi democràtic del cap de l’Estat, sinó com poder ciutadà organitzat al servei del bé comú.

El projecte federal no solament significa descentralització administrativa i respecte i suport al poder local dels ajuntaments, significa una nova organització política comuna sobre noves bases cooperatives amb respecte a la lliure decisió dels pobles.

Un projecte federal fa una proposta positiva de nova relació entre els diferents pobles d’Espanya i té en compte un canvi necessari en la construcció europea, una nova oportunitat que faci que la cooperació comporti moltes més avantatges que l’allunyament o l’enfrontament. No esperem que això ho facin les dretes: si aquestes lideren el procés el fracàs i l’enfrontament està servit.

A Catalunya s’obre a la tardor un moment polític que ni la dreta nacionalista i conservadora catalana ni la dreta nacionalista i conservadora espanyola poden protagonitzar si volem fer prevaldre els interessos populars. Les dretes que tant han coincidit en el model de les retallades i l’austeritat no poden liderar a Catalunya ni a la resta de l’Estat Espanyol les opcions de construcció del nostre nou model de convivència. Són les esquerres, els moviments socials i la ciutadania crítica els que en un marc constituent han de presentar una alternativa sòlida que doti de capacitat real de decidir als pobles i que al mateix temps plantegi una proposta comuna.

Aquest nou marc constituent és el que pot generar el nou país en el que valgui la pena viure i pel qual valgui la pena lluitar, en funció de les persones que l’habiten i no en funció de les grans fortunes i les seves marques polítiques. La ciutadania ja no espera i ha començat a protagonitzar el canvi.

Guanyem el futur del nostre país. Guanyem Catalunya.

Moltes gràcies.


Nueva Política para un Nuevo País

Caminos de ruptura democrática


Este otoño de 2014 estará protagonizado por la aceleración de la crisis política del modelo de la segunda restauración borbónica que tiene lugar de forma clara desde la primavera de 2010.

Sabemos que las fuerzas políticas, económicas y sociales que intentan preservar el modelo de acumulación y dominio surgido de la Transición del franquismo a la democracia tienen todavía una enorme capacidad de resistencia y de hegemonía de pensamiento, pero ahora es el momento de trabajar para configurar una nueva correlación de fuerzas que posibilite la resistencia y la victoria de los intereses populares.

Las consecuencias de la crisis económica, con su desposesión masiva, la crisis de la Monarquía y el sistema dinástico de partidos, así como las repercusiones de los casos de corrupción como el de Pujol y otros, añadirán a los acontecimientos del 11 de septiembre y 9 de noviembre un contexto trascendente, en medio de un ciclo electoral de cambio que debe suponer una derrota de las fuerzas de derechas (o no) a lo largo de 2015.

Esta derrota electoral-institucional de las derechas es necesaria porque los recursos públicos gestionados por manos conservadoras están siendo utilizados, por un lado, de forma sistemática y planificada para fortalecer sus aparatos ideológicos y políticos (con corrupción incluida). Y por otro se están privatizando los espacios y servicios públicos indispensables para la tarea socializadora del pensamiento de izquierdas que piensa y repiensa las necesidades colectivas y la cultura del bien común.

Las relaciones laborales y la fuerza del trabajo merecerían una preocupada reflexión a parte, por la consolidación del desempleo, la precarización, la pobreza y la pérdida generalizada de derechos de forma ya permanente (y no momentánea como hasta ahora se afirmaba) como característica de la pretendida salida de la crisis.

No estoy planteando la reedición del gobierno de izquierdas en Cataluña, o un gobierno del PSOE en España con apoyos de la izquierda real. Las experiencias del pasado han mostrado todas sus limitaciones. Ahora hace falta un gobierno de la gente para la gente, superando la vetusta dinámica de los partidos que hasta ahora han sido el eje del sistema dinástico. En él debemos incluir al PP, al PSOE, a CiU y a las falsas alternativas del propio sistema para que nada importante cambie: UPyD y C ‘s.

Hay otra razón necesaria para urgir un cambio de orientación: nos estamos quedando sin país; país entendido como proyecto colectivo que identifica unos bienes materiales y un proyecto social y ambiental de convivencia pensado para la mayoría de la ciudadanía. La crisis está siendo utilizada para cambiar el modelo social y ambiental, también para una involución democrática y del modelo de Estado que conocíamos hasta el momento. Todo indica que la Cataluña, la España y la Europa que se proyectan nada tienen que ver con los ideales de justicia, libertad, igualdad y sostenibilidad por los que lucharon y murieron nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestros padres y madres.

Hace un año y en ese mismo lugar lanzaba la propuesta de una República Catalana como propuesta de Nuevo Federalismo y afirmaba que:

“Cataluña debe poder decidir libre y democráticamente su encaje como pueblo con otros pueblos de España y Europa, pero como muy bien afirmaba el federalista y republicano Pi y Margall: “Entre soberanos sólo puede haber pactos”. Por lo tanto hay que decir que, al igual que dibujamos nuevas perspectivas sociales y democráticas para nuestro pueblo, es evidente que éste anhela también un nuevo marco de convivencia con otros pueblos vecinos. Y si la restauración borbónica ya no es garantía de desarrollo social y democrático, tampoco el marco del Estado de las Autonomías lo es de la dimensión nacional de Cataluña. Estoy convencido que en Cataluña las izquierdas sociales y políticas podemos articular una propuesta popular que, desde una República Catalana para la mayoría social del país, abra un nuevo marco social y político. También estoy convencido que esta República Catalana puede establecer un nuevo marco de convivencia con los pueblos de España e influir y aportar una redefinición radical del actual proceso de integración europeo.”

La crisis política, una oportunidad para limpiar con el sistema político surgido de la Transición. Felipe VI y Jordi Pujol

Los casos generalizados de corrupción corroen a los partidos del sistema: al PP en Madrid, Baleares, Valencia, Galicia con Gurtel y Bárcenas; al PSOE con Pretoria, Mercurio y los ERE de Andalucía. Y CiU ya acumula los casos Trabajo, ITV, Palau y ahora el caso Pujol.

La crisis de los partidos dinásticos es la crisis de la Monarquía Borbónica, y la crisis del sistema político, económico y territorial diseñado en 1978, basado en olvidos y silencios cómplices. Se sacrificó la memoria; se diseñó un sistema político-electoral bipartidista (con la participación de PNV y CiU); se desarrolló un sistema de financiación de partidos basado en la corrupción y el expolio de los bienes públicos; la cultura especulativa y rentista sustituyó buena parte de la cultura productiva y el desarrollo irracional urbanizó y cubrió de infraestructuras innecesarias parte de nuestro territorio con sus consecuentes corruptelas.

La Monarquía como garante del sistema. Como afirma el constitucionalista Javier Pérez Royo, el poder constituyente en España nunca se ha extendido a la institución monárquica. La Monarquía ha sido siempre un elemento previo e indisponible para el poder constituyente. Antes de 1931 en España no tuvimos un estado constitucional, sino una monarquía española acompañada de una Constitución. Tal y como Royo acertadamente señala, lo que dificulta la supervivencia de la monarquía no son tanto los errores que ésta haya podido cometer (evidentes en el último periodo), sino el agotamiento del sistema político con el que se hizo la Transición, diseñado para garantizar el asentamiento de la Restauración. El objetivo era la Restauración y por eso el tipo de democracia débil que se diseñó estaba al servicio de ésta.

El ejercicio del poder constituyente del pueblo español en 1978 comportó que la Monarquía no pudiese someterse a discusión. Sólo se pudieron tomar decisiones sobre su configuración constitucional.

El texto aprobado por las Cortes fue sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978, pero no por exigencia del propio constituyente, sino porque el texto constitucional tenía su origen en la Ley para la Reforma Política, que había sido aprobada como Ley Fundamental del Régimen de Franco, y su derogación o reforma exigía referéndum. El referéndum del 6 de diciembre de 1978 fue un acto de liquidación de las Leyes Fundamentales, pero no de legitimación de la monarquía. Conllevaba la incorporación de la monarquía a la fórmula de gobierno que la Constitución establecía, pero no era esta incorporación lo que había sido objeto del debate constituyente y lo que específicamente se sometía a referéndum.

La Monarquía, el sistema político y el modelo económico se han convertido en un todo y ahora todo eso está en crisis y es cuestionado.

Hoy sabemos, a partir de las evidencias, que como mínimo el PP, PSOE y CiU han disfrutado de sistemas de financiación irregular y ilegal que les han permitido mantener la carrera electoral los últimos 35 años, ayudados por una Ley Electoral hecha a medida del bipartidismo como sistema de reparto del poder que penetra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Hoy, al irse perdiendo la fuerza unificadora de la doctrina de la Transición (basada como hemos dicho en el silencio de la complicidad compartida y en la opacidad ante la opinión pública, no rota generalmente por los medios informativos), vamos conociendo episodios siniestros, como por ejemplo la financiación irregular de la campaña a favor de la OTAN del PSOE, las redes mafiosas y corruptas del PP, la financiación de la operación reformista de Miquel Roca en los ochenta y, últimamente, la verdadera historia de la familia Pujol.

Los casos de corrupción y la aplicación sistemática de las puertas giratorias dentro de Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya ya son una evidencia en este momento. El único impedimento que estos asuntos y otros del PP acaben en juicio, condena y prisión es la colonización partidista y la falta de democratización del sistema judicial de nuestro país, donde los jueces que se atreven a cuestionar la impunidad del franquismo, las redes de corrupción entre empresarios y políticos o los negocios de la Familia Real son demonizados, vetados o sancionados por el propio poder judicial o por los potentes medios de comunicación de la derecha extrema que crea las condiciones de aislamiento social.

El caso Pujol está haciendo mucho daño a Cataluña y lo tenemos que utilizar para no volver a cometer como sociedad los mismos errores otra vez. Para la asimilación que se hizo desde las instituciones gobernadas por CiU y por la sociedad civil construida alrededor del discurso y los recursos de la derecha nacionalista de CiU, Pujol y Cataluña eran la misma cosa; se construyó un modelo de país y de sociedad que, a cambio de un incremento del autogobierno, reproducía un modelo económico, político y cultural profundamente conservador. Todo ello con el apoyo del PP y PSOE, que obtenían los compromisos de estabilidad, complicidad y gobernabilidad que CiU les ofrecía en Madrid y Europa, como los pactos de la Transición estipulaban.

Todo esto se ha acabado, y aunque la estrategia de la familia Pujol sea la contaminación de pruebas defendiendo el secreto bancario – aquel que permite lavar y blanquear los beneficios de la prostitución, la droga, la extorsión, el crimen organizado y la corrupción en paraísos fiscales – el referente político y moral del modelo de nacionalismo conservador que representa Pujol y CiU están agotados. Que la derecha de Madrid y la caverna comunicativa no cante, sin embargo, victoria: Pujol es uno de los suyos, como muy bien señalaba el diario ABC en 1985 escogiéndolo “español del año”, porque Pujol y CiU forman parte de este pasado y las formas de robar de Pujol o Bárcenas se parecen como dos gotas de agua.

Así pues, el futuro de Cataluña no puede pasar por CiU, como evidentemente no pasa por el PP o por el PSOE del artículo 135 de la Constitución y la negativa al derecho de autodeterminación. No es posible pensar que CiU lidere nada: ni la salida a la crisis, ni el derecho a decidir, ni nada liderado por CiU debe contar con fuerzas sociales y políticas de izquierdas, que quedarían contaminadas por un modelo caduco, fracasado y corrupto.

Es necesario un nuevo comienzo, con fuerzas sociales y políticas y ciudadanía crítica emergente de la experiencia de la crisis y del fracaso del modelo de la Transición, y de ninguna manera ayudar y mantener un modelo corrupto que gesticula sobre la consulta del 9N para proceder al mismo tiempo a la privatización de la salud y la educación, a votar las reformas laborales o a poner como modelo el estado sionista de Israel. La izquierda que justifica o participa en esta agonía queda contaminada para construir un proyecto alternativo de país.

Es necesario un nuevo país en una coyuntura de salida de la crisis y con una visión amplia de Cataluña, España y Europa

La desaceleración de la economía alemana en el segundo trimestre de este año ha resultado bastante importante: el retroceso del PIB alcanzó el -0,2%. Italia ha entrado de nuevo en recesión (también con un -0,2%) y Francia ha registrado un crecimiento cero que difícilmente será superado con la expulsión del Gobierno del sector de izquierdas del PSF que cuestionaba las políticas de austeridad. Las cifras de la Eurozona son calamitosas y van en contra de todas las previsiones oficiales del FMI, la OCDE, y la Comisión Europea, que anunciaban una reactivación económica que no se está produciendo.

Pronto, como sostienen economistas como Gabriel Flores y Vicenç Navarro, y siguiendo estos datos y otros que afectan a las economías emergentes como gran parte de las economías de la OCDE, las previsiones de la economía mundial que señalaban una aceleración del crecimiento en 2015 respecto a 2014 serán corregidas a la baja. La Eurozona previsiblemente no superará el bajo y precario crecimiento actual. Todo apunta, también, que en la economía española, que ahora ha crecido un 0,6%, el crecimiento económico de 2015 será igual de mediocre que el del 2014 y más reducidos los dos de lo previsto hasta ahora. Ni siquiera podemos excluir un menor crecimiento en 2015 que en 2014.

Podríamos estar entrando en una nueva fase recesiva que, si se produce, sería la tercera en cinco años y reforzaría la percepción de la continuidad de la crisis que el Gobierno de Rajoy intenta negar a base de propaganda. La desaceleración de la actividad económica en la Eurozona aún representa una robusta tendencia objetiva y en el mejor de los casos un bajo y precario crecimiento económico.

Esto seguirá provocando el aumento de la pobreza y la exclusión social en el conjunto de la Eurozona (que seguirá afectando especialmente a los países del sur). No es sólo debido a la falta de crecimiento. Sino también de las políticas de austeridad y devaluación salarial que, además de impedir un crecimiento suficiente y de calidad, pretenden seguir favoreciendo una redistribución de rentas y de patrimonios que perjudica a la mayoría de la sociedad e intenta paralizar una contestación y una movilización social claves para conseguir una alternativa de izquierdas a las políticas de austeridad y de recortes.

Estos datos contrastan con las expresadas en el último informe mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Sostener el Progreso Humano, Reducir Vulnerabilidades y Construir Resistencias, y divulgado el pasado julio. Más de 56 millones de personas salieron de la pobreza extrema en América Latina entre 2000 y 2012. Este progreso es el resultado de la combinación en buena parte de este subcontinente de crecimiento económico, justicia social y políticas redistributivas, y de los cambios políticos progresistas necesarios para facilitar estas acciones. Todo lo contrario de lo que está pasado en la vieja y sabia Europa. Por cierto, países tan sospechosos como Argentina o Venezuela lideran estos reequilibrios redistributivos.

Para salir de la crisis, como afirma el economista Gabriel Flores, Europa debe dejar de formar parte de los problemas y convertirse en parte de las soluciones.

Quien piense que el debate sobre la independencia de Cataluña está al margen y es independiente de la evolución de este tema, o practica la ilusionismo político o utiliza el debate soberanista como cortina de humo de sus verdaderas intenciones.

Las políticas de austeridad aplicadas de forma vanguardista por la derecha catalana han sido conectadas de forma plena con las mismas políticas en su dimensión europea, al tiempo conectadas con la acción y el discurso conservador que la derecha española desarrollaba en España. Ataques continuados a los derechos y las conquistas sociales, privatización del sector público y amplio discurso ideológico para poder desarrollar en el ambiente propenso todo tipo de recortes, privatizaciones, agresiones y actos de desposesión generalizada.

En Cataluña se ha puesto en marcha una acción sistemática de cambio de modelo social y territorial y de desguace planificado y sincronizado del Estado del Bienestar y de los Bienes Comunes, que tiene sus principales hitos en:

1. Desfiscalización progresiva de la hacienda pública y aumento continuado del fraude y la evasión fiscal. Apoyo a directivas europeas y leyes estatales en la línea de la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal. Siempre han colaborado en este ámbito PP y CiU de forma estrecha. Demonización del gasto público y fomento de nuevos nichos de negocio privado en el área pública. El debate sobre el déficit fiscal se utiliza en buena medida (a pesar que existe un déficit real) para ocultar el modelo clasista a la hora de afrontar la redistribución de la riqueza.

2. Recortes y privatización descarada del sistema público de salud.

3. Consolidación de un sistema educativo de doble red con un traspaso constante de recursos del sistema público a la escuela privada. Retroceso en el sistema público de educación infantil y recortes y privatización de la universidad pública.

4. Degradación y pérdida de empleo público.

5. Degradación por falta de recursos de la red de ayuda social con su correspondiente discurso de criminalización o banalización de los sectores más necesitados. Feminización de la pobreza y regreso al papel subordinado de las mujeres como consecuencia de los recortes en el sistema público de cuidado de los niños y personas mayores.

6. Colaboración plena de la derecha catalana en las políticas de agresión a los derechos laborales.

7. Agresiones al territorio. Infraestructuras de transporte, agua, energía, turismo y políticas urbanizadoras entre otros.

Hay una nueva cultura del territorio que implica un proceso de reapropiación de nuestras vidas, y por tanto también de nuestros espacios vitales. Que esta reapropiación lo sea en clave de equilibrio y contención no es una cuestión menor, sino una necesidad de primer orden. El control de cómo deben ser nuestros paisajes cotidianos, sean urbanos, rurales o naturales, no puede quedar en manos de las grandes corporaciones privadas. Su encaje requiere una visión integrada del territorio. Este debe entenderse como un todo dinámico y no como una simple agregación de piezas aisladas.

Es por ello que debe haber una planificación democrática y participativa que neutralice el poder absoluto que han tenido sobre el territorio y sus habitantes las élites económicas. El mismo desprecio que ha operado en parte de la cultura empresarial hacia los trabajadores y que está suponiendo la destrucción de los derechos laborales facilitando su explotación salvaje, o hacia los vecinos empobrecidos en barrios populares sacudidos por la especulación inmobiliaria y ahora por el turismo masificado sea en Barcelona, en la Costa Dorada o la Costa Brava, ha tenido su correlato en la expoliación y destrucción ecológica del territorio. Éste ha sido visto exclusivamente como contenedor de infraestructuras deudoras de un modelo expansivo y basado en la acumulación salvaje de capital en pocas manos.

Frente a esto, la alianza entre movimiento social y ciencia ha sido clave para la aparición de una ciudadanía más sabia, más participativa, más activa, que quiere ser protagonista e intervenir en las decisiones sobre las dinámicas y procesos que se quieren implementar en los lugares donde viven. En muchos casos estos ciudadanos organizados se han convertido en los auténticos garantes de los intereses de todos y del bien común, por encima de los intereses privativos. Experiencias de lucha contra la MAT, el fracking, la incineración de residuos y los vertederos descontrolados o contra las nucleares y los trasvases representan un modelo de país hoy indispensable para construir la alternativa, junto a los que han luchado por un sistema de salud, de educación, de vivienda o de derechos laborales y tienen muy claro qué país quieren en estos ámbitos.

El programa mínimo para gobernar Cataluña debe partir de la experiencia de fracaso de las políticas de austeridad y recortes y de la experiencia de la contestación y movilización ciudadana. Quien se aferre a las lógicas institucionales de los últimos 30 años, incluyendo las del tripartito de izquierdas, se equivoca.

La crisis del 2008 sólo puede ser entendida como una consecuencia del dominio absoluto de una oligarquía que gobierna la economía y la política y con capacidad comunicativa para moldear a su voluntad las decisiones gubernativas de los Estados y los organismos internacionales. La progresiva desregulación de los mercados financieros, y la separación creciente entre la producción real y los flujos de capital, convertidos a sí mismos en mercancía, explican la espiral sin límite de los productos financieros tóxicos y su perversa lógica de lucro sin medida, atrapando a empresas y familias en la trampa del crédito sin límites.

El resumen de todo ello tiene que ver con la democracia como mecanismo de control, planificación y propuesta para organizar lo que es de todos y todas; lo público. Como bien afirmaba en un artículo reciente Joan Subirats, “la democracia como -nuevo- contrato político y social”.

Es por ello que la democracia se convierte en el polo, en el vértice de respuesta a la triple crisis que nos ocupa, económica y social, política y de modelo de Estado. La respuesta a los tres retos es más democracia, y sin más democracia ninguno de los tres retos tiene solución satisfactoria para las clases populares.

Algunas propuestas para recordar:

1. Combatir la estrategia de consolidación fiscal. La estrategia de consolidación fiscal en forma de severos ajustes presupuestarios, por su intensidad y plazos, es contraproducente en términos de demanda agregada y nos ha conducido a un estancamiento económico claramente inestable. Lo sensato en el marco de esta crisis es mantener el estímulo de la demanda pública y privada hasta que la economía retorne claramente en la senda de la recuperación y asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas con una lucha decidida contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal en profundidad.

2. Auditoría pública y ciudadana de la deuda pública. Se entiende deuda ilegítima, de acuerdo con el derecho internacional, aquélla contraída por el Estado, cuya finalidad es hacer frente a necesidades de terceros privados (como los bancos) sin relación directa con la actividad pública normal del Estado. Es necesario incorporar el aval del Estado a operaciones vinculadas a la deuda privada, como en nuestro caso el rescate bancario. En 2014 el servicio de la deuda que compromete los presupuestos del Estado Español llega a 36.500 millones de euros.

3. Reforma fiscal progresiva y lucha contra el fraude fiscal. El 72% del fraude fiscal lo realizan las grandes empresas y fortunas. Del fraude descubierto, hacienda cobra sólo uno de cada seis euros. Es necesaria una reforma fiscal basada en la progresividad de los tramos del IRPF, la equiparación fiscal entre rentas del trabajo y del capital, la reforma del IVA vinculado a un IVA reducido para productos básicos, la limitación de bonificaciones y deducciones fiscales, implementar nuevos impuestos sobre el lujo, implementar un importe sobre las transacciones financieras y un impuesto sobre la riqueza que supere al impuesto sobre patrimonio y modificar el régimen de las SICAV y entidades similares. La reforma fiscal del PP es un engaño electoral para beneficiar a los ricos y para dar “moral” electoral en un electorado conservador del PP en declive.

5. Se tiene que abordar la implementación de una fiscalidad verde y una nueva organización impositiva que, aparte de los objetivos de progresividad, sea articulada como federalismo fiscal.

Tenemos claramente un problema de ingresos y no de gastos. La crisis, la desfiscalización de los gobiernos del PSOE y del PP (con la colaboración y apoyo activo de CiU), el fraude y la economía sumergida son la base del problema. A todo esto ahora tenemos que añadir la sustitución de deuda privada por gasto público, y por tanto, por déficit y deuda pública.

Las políticas de austeridad presupuestaria representan la destrucción de las conquistas del estado del bienestar y la creación de condiciones para la privatización de los servicios públicos. Se trata de convertir en mercancías bienes que hasta ahora no lo eran plenamente (sólo en un ámbito reducido). Con ello se recupera la tasa de ganancia en determinados sectores donde ya, con una visión estratégica, han comenzado a operar y posicionarse las grandes empresas multinacionales (Acciona, Ferrovial, OHL, etc), como en los ámbitos de la Ley de Dependencia, la gestión de hospitales y otros servicios públicos de salud, agua, residuos, transporte hasta ahora público, etc. Estas empresas están bien acompañadas de fondos de capital riesgo extranjeros que, por ejemplo, están comprando a bajo precio a los bancos los pisos desahuciados para volver a venderlos cuando el mercado inmobiliario repunte.

Ahora es el momento de sumar las experiencias sociales y políticas de transformación en nuevas fórmulas que superen el caduco modelo político de la Transición. Hoy las fuerzas políticas transformadoras, las organizaciones sociales y la ciudadanía crítica deben dar lugar a nuevas fórmulas políticas de participación política-electoral relacionadas a la movilización y con voluntad de alternativa a las instituciones.

Las fuerzas políticas transformadoras debemos formar parte de la corriente de fondo de cambio, de forma compartida con miles y millones de personas críticas, que en las elecciones municipales y generales de 2015 deben derrotar a las derechas en pueblos y ciudades y también en las Cortes de Madrid.

El Parlamento de Cataluña y el Gobierno del país no son diferentes; si somos capaces de sumar para ganar pueblos y ciudades, y si seremos capaces de sumar para ganar el Gobierno del Estado, debemos ser capaces de sumar para ganar Cataluña. Ganar Cataluña debe convertirse en una realidad política que complete el ciclo electoral de cambio, y debe comenzar a concretarse pronto dadas las incertidumbres del calendario electoral catalán.

11S y 9N, dos hitos claves de este otoño

El Once de septiembre de 2014 tiene el objetivo de llenar hasta la bandera la Diagonal y la Gran Vía de Barcelona con la V multitudinaria, con ciudadanos y ciudadanas llegadas desde toda Cataluña.

La consulta del 9N se comienza a decidir con la V del 11 de septiembre, para poder decidir el próximo 9 de noviembre y abrir un proceso constituyente para decidir cuál es el país que queremos.

La V debe ser de todos y todas; por tanto, es fundamental el compromiso participativo de la ciudadanía, que exprese el país confrontado a los recortes y a la corrupción y donde crezca la alternativa que lo gobierne de forma adecuada a la mayoría social realmente existente.

No pienso ni tengo ningún plan alternativo a votar el 9 de noviembre. Creo que especular con un fracaso de la consulta es una irresponsabilidad. No imagino tampoco ningún hecho democrático que pueda sustituir la opinión ciudadana expresada en una consulta y por ello hay que dejar claro en Cataluña y fuera de aquí que sin consulta no hay nada y que la alternativa a la consulta es la consulta.

Dejadme que haga hoy un llamamiento a las fuerzas sociales y políticas de Cataluña y a la ciudadanía crítica diversamente organizada a tejer alianzas y complicidades. Alianzas y complicidades entre organizaciones y personas que luchan contra la austeridad que nos está destrozando y por la oportunidad y respeto a la libre decisión del pueblo de Cataluña sobre su futuro político. De este tándem sale la alternativa en Cataluña, y con este tándem debemos operar en el resto de España y Europa para encontrar las complicidades que nos posibiliten el presente y el futuro como sociedad llena.

Del gobierno del PP sólo podemos esperar que sea derrotado: ni las razones ni el diálogo pueden ablandar la derecha extrema que representa. Y ese es un objetivo político paralelo al de la libertad del pueblo de Cataluña y una contribución indispensable al conjunto de los pueblos de España y Europa.

La vicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría ya lo ha dejado claro, por un lado para ella la democracia está restringida a su interpretación de la Constitución del 78 – “fuera de la Constitución no hablamos de democracia” – y por otro los garantes de esta lectura son “los dos grandes partidos”, en referencia al PP y al PSOE. El Tribunal Constitucional, respecto a la lectura de la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta, simplemente aplicará de forma displicente esta consigna.

Sobre las intenciones del Tribunal Constitucional quiero recordar las posiciones de EUiA cuando se produjo la sentencia de julio de 2010 sobre el Estatuto y las del grupo parlamentario de la Izquierda Plural sobre este órgano.

Por un lado decíamos en julio de 2010 que el TC no tiene legitimidad democrática porque, en su momento, se vulneraron todos los requisitos para su renovación. Pero sobre todo porque su composición obedece a una tendencia viciada por el bipartidismo, que reparte básicamente entre PP y PSOE el nombramiento de los magistrados, y por una realidad en la que sólo los poderes centrales del Estado están representados, no los poderes locales ni los autonómicos.

La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) ha recordado en el Congreso de los Diputados, en un debate sobre el TC, a uno de los padres de la Constitución de 1978 en nombre entonces del PCE-PSUC, Jordi Solé Tura:

“Hemos creado un organismo que no ha sido elegido por el electorado, que no es directamente controlable, que tiene una duración en cuanto al ejercicio de sus cargos por parte de los jueces muy superior al de una legislatura, por lo que podría perpetuar mayorías no existentes, que se sitúa por encima del electorado y podría acabar invalidando la misma actividad del Parlamento… Me parece absolutamente contrario a la filosofía de la Constitución que aprobamos; digamos aquí que, efectivamente, el centro de gravedad no se situará allí donde han dicho los millones de electores, sino que se situará en un tribunal incontrolable.”

Dicho esto el 19 de septiembre de 1979, en el Pleno del Congreso que debatía las enmiendas introducidas por el Senado a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

También es una posición de la Izquierda Plural apuntar las:

“Deficiencias del artículo 159 de la Constitución respecto al nombramiento de los doce magistrados del Tribunal Constitucional. La interpretación y ejecución de esta norma se ha convertido en un reforzamiento de los criterios y mecanismos bipartidistas de reparto, básicamente entre PP y PSOE, de los magistrados que acceden al TC, y la pluralidad de instituciones que representan la plurinacionalidad real de España está vetada en su participación real.

La interpretación y ejecución de este artículo de la Constitución ha permitido que hoy la composición del TC obedezca más a criterios partidistas que a méritos profesionales, como un único experto en Derecho Constitucional y con currículos de dudosa trayectoria jurídica especializada ante los retos dogmáticos a los que el TC está sometido.

Los aspectos de renovación (o mejor dicho la falta de renovación) se suman al dilatado periodo en el cargo y en las más que dudosas maniobras de recusación que han nublado el prestigio del Tribunal.

Por todo ello podemos afirmar que los retos a los que se enfrenta el TC en nuestro país no pueden ser resueltos ni con improvisación, sin Proyecto Constituyente de fondo, ni con regresiones a la medida de una lectura constitucional que nos retrotrae a períodos anteriores 1978.

En la pasada legislatura el PP, desde la oposición, intentó y consiguió utilizar el TC como ariete contra una lectura federalizante de la Constitución de 1978 en el trámite del Estatuto de Cataluña, que evidentemente no se aplicó, y nos alegramos, a otros textos estatutarios similares.

Sin entrar en la campaña previa de asalto contra este texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España, la sentencia del TC contra el Estatut refrendado por el pueblo de Cataluña está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y que hoy persiste.”

Sólo añadir a este análisis de la Izquierda Plural que hoy el debate en Cataluña es el de expresar, sí o sí como pueblo, la voluntad soberana de autodeterminarse. Y que el único debate que sí está dispuesto a hacer no es el de emprender o no esta acción, sino el de buscar las formas y las condiciones políticas que doten a la acción de plenas garantías democráticas.

Esquerra Unida i Alternativa acordó en su Conferencia Política de octubre de 2013 proponer a las izquierdas sociales y políticas catalanas:

“Concretar una Vía Federal de Libre Adhesión como República Catalana para la mayoría social del país, que abra un nuevo marco económico, social y político, como forma de concretar las aspiraciones de la nación catalana en convivencia con el resto de pueblos de España. Esta República Catalana debe establecer un nuevo proyecto de convivencia común con los pueblos de España. La relación entre la República Catalana y la República Federal Española debe basarse en la libre adhesión en el marco de una República Federal … defendemos la necesidad de un proceso constituyente para avanzar hacia un modelo federal de Estado plurinacional, pluricultural, plurilingüe y republicano, donde los pueblos puedan decidir libremente su encaje político.”

Un Proceso Constituyente para una República Federal Plurinacional

Ya hemos señalado que los pactos de la Transición de 1978 han agotado su impulso; es el momento de afrontar la crisis económica, política y de modelo de estado devolviendo la voz y el protagonismo a la ciudadanía.

La única solución para afrontar los retos de construir un nuevo proyecto de país es la de no tener miedo a la democracia, y apostar de forma radicalmente decidida por un proceso que dote de más poder político al único soberano realmente existente en nuestro país, el pueblo.

Un proceso constituyente para construir nuevas bases económicas, políticas, sociales y territoriales sobre las que asentar un proyecto común de convivencia entre pueblos libres e iguales. Este proyecto debe estar basado en el respeto verdadero a los derechos humanos, algunos de ellos mencionados en la Constitución del 78 y al Estatuto de 2010, pero desgraciadamente no ejercidos ni respetados en la práctica, como el trabajo, la salud, el educación, la vivienda, la libertad de expresión y manifestación, la participación política o la libre determinación de los pueblos.

Un nuevo proceso constituyente que ya ha comenzado y que no puede ser restringido a una simple reforma constitucional, y mucho menos a una reforma constitucional cosmética y limitada.

La crisis ha revelado la profundidad de los problemas que nos afectan, una vez la política se ha arrodillado ante los poderes económicos capaces hoy de determinar todos ámbitos de nuestra vida y de supeditar el interés colectivo y el bien común al lucro de élites restringidas que deciden por todos.

El manejo y la planificación de recursos y sectores estratégicos de nuestra economía, la superación de las limitaciones de leyes electorales y sistemas bipartidistas de reparto de los poderes públicos, la privatización de derechos y servicios públicos como la vivienda, la salud o la educación, por no hablar de la energía, el agua o el sol, nos indican que, para poder reconstruir este proyecto común que hace aguas por diferentes vías, son los intereses de los diferentes pueblos los que deben protagonizar la agenda y las propuestas de solución.

Un proceso constituyente a nuestro entender es un proceso federativo y republicano. República entendida no sólo como un cambio democrático del jefe del Estado, sino como poder ciudadano organizado al servicio del bien común.

El proyecto federal no sólo significa descentralización administrativa y respeto y apoyo al poder local de los ayuntamientos; significa una nueva organización política común sobre nuevas bases cooperativas con respecto a la libre decisión de los pueblos.

Un proyecto federal hace una propuesta positiva de nueva relación entre los diferentes pueblos de España y tiene en cuenta un cambio necesario en la construcción europea, una nueva oportunidad que haga que la cooperación conlleve muchas más ventajas que el alejamiento o el enfrentamiento. No esperamos que esto lo hagan las derechas: si éstas lideran el proceso, el fracaso y el enfrentamiento está servido.

En Cataluña se abre en otoño un momento político que ni la derecha nacionalista y conservadora catalana ni la derecha nacionalista y conservadora española pueden protagonizar si queremos hacer prevalecer los intereses populares. Las derechas que tanto han coincidido en el modelo de los recortes y la austeridad no pueden liderar en Cataluña ni en el resto del Estado Español las opciones de construcción de nuestro nuevo modelo de convivencia. Son las izquierdas, los movimientos sociales y la ciudadanía crítica los que en un marco constituyente deben presentar una alternativa sólida que dote de capacidad real de decidir a los pueblos y que al mismo tiempo plantee una propuesta común.

Este nuevo marco constituyente es lo que puede generar el nuevo país en el que valga la pena vivir y por el que valga la pena luchar, en función de las personas que lo habitan y no en función de las grandes fortunas y sus marcas políticas. La ciudadanía ya no espera, y ha empezado a protagonizar el cambio.

Ganemos el futuro de nuestro país. Ganemos Cataluña.

Muchas gracias.


Font: El Bloc de Joan Josep Nuet

Etiquetes de comentaris: